Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Akcelerační fond Bentley Systems zakládá The Cohesive Companies

Úterý, 14 Červenec 2020 11:24

Tags: Akcelerační fond | Bentley Systems | Cohesive Solutions | EAM | IBM | Maximo | The Cohesive Companies

Noah Eckhouse Hedshot-2029Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 13. čer­ven­ce 2020, že její Ak­ce­le­rač­ní fond za­lo­žil The Co­hesi­ve Com­pa­nies, sto­pro­cent­ní dce­ři­nou spo­leč­nost, spo­je­nou s akvi­zi­cí at­lant­ské firmy Co­hesi­ve So­lu­ti­ons. Nový ob­chod­ní pod­nik bude za­hr­no­vat tým slu­žeb z pod­ni­ká­ní Bent­ley As­se­tWi­se a na­bí­dek Bent­ley, Co­hesi­ve a IBM Ma­xi­mo na pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vlast­ní­ků-pro­vo­zo­va­te­lů in­frastruk­tu­ry. The Co­hesi­ve Com­pa­nies bude pů­so­bit jako di­gi­tál­ní in­te­grá­tor, aby po­mohl vlast­ní­kům in­frastruk­tur­ních ma­jet­ků ak­tu­a­li­zo­vat svá pod­ni­ko­vá pro­stře­dí tak, aby vy­u­ží­va­li di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta.

Tedy di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce a si­mu­la­ce fy­zic­ké­ho ma­jet­ku, syn­chro­ni­za­ci di­gi­tál­ní­ho kon­tex­tu (exis­tu­jí­cí stá­va­jí­cí pod­mín­ky), di­gi­tál­ních kom­po­nent (in­že­nýr­ský obsah) a di­gi­tál­ní chro­no­lo­gie (ří­ze­ní změn ži­vot­ní­ho cyklu). In­frastruk­tur­ní di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta mohou ma­jet­ko­vým ope­rá­to­rům po­skyt­nout troj­roz­měr­nou vi­zu­a­li­za­ci a ana­ly­tic­kou vi­di­tel­nost k prognóze a op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu.
Co­hesi­ve So­lu­ti­ons je nej­vět­ším se­ve­ro­a­me­ric­kým pro­dej­cem soft­wa­ru IBM Ma­xi­mo pro sprá­vu pod­ni­ko­vé­ho ma­jet­ku (EAM – En­ter­pri­se Asset Ma­nage­ment). Díky úspěš­né his­to­rii po­sky­to­vá­ní in­te­gro­va­ných EAM ře­še­ní pro ma­ji­te­le-ope­rá­to­ry na úse­cích tech­nic­ké­ho vy­ba­ve­ní, ener­ge­ti­ky a sta­veb­ní­ho pří­slu­šen­ství lze nyní roz­ší­řit sféru od­bor­nos­ti a kon­zul­tač­ní schop­nos­ti Co­hesi­ve So­lu­ti­ons a roz­ší­řit EAM na in­frastruk­tur­ní di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta.
Je­di­neč­ným pa­ten­tem The Co­hesi­ve Com­pa­nies, jako di­gi­tál­ních in­te­grá­to­rů pro vý­kon­nost in­frastruk­tur­ní­ho ma­jet­ku, je kon­ver­gen­ce pro­střed­nic­tvím clou­do­vých slu­žeb di­gi­tál­ních dvoj­čat di­gi­tál­ních in­že­nýr­ských mo­de­lů (ET) s tech­no­lo­gi­e­mi IT a OT pro in­frastruk­tu­ru a vy­ba­ve­ní ma­jet­ků. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta vý­kon­nos­ti ma­jet­ku mohou po­sky­to­vat ne­pře­tr­ži­tý pře­hled o pro­vo­zu vy­lep­še­ný stro­jo­vým uče­ním pro spo­leh­li­vost, efek­ti­vi­tu, sou­lad, bez­peč­nost, odol­nost a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní, aby se adap­to­va­la na udr­že­ní a zlep­še­ní způ­so­bi­los­ti pro daný účel.

Na obrázku je Noah Eckhouse, senior viceprezident Bentley Systems a generální ředitel The Cohesive Companies.


Mohlo by vás zajímat: