Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technický on-line workshop CATIA V5

Čtvrtek, 13 Srpen 2020 08:11

Tags: CATIA V5 | on-line | Technodat | Vzdělávání | Workshop

Workshop Catia V5-2033V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních pro­ce­sů. Po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce CATIA, z nichž mnohé již možná máte za­kou­pe­ny, jen jste je ještě ne­za­ča­li po­u­ží­vat, tento posun umožňují. Vy­u­žij­te uvol­ně­ní svých ka­pa­cit k roz­ší­ře­ní zna­los­tí a schop­nos­tí tyto ná­stro­je apli­ko­vat. Tech­no­dat při­pra­vil sérii od­bor­ných tech­nic­kých on-line worksho­pů. Každý z nich v tr­vá­ní 4 ho­di­ny. Do­zví­te se jak po­u­ží­vat nové funk­ce ke zkva­lit­ně­ní a ze­fek­tiv­ně­ní své práce.

Taji těch nej­po­kro­či­lej­ších zá­kou­tí ře­še­ní CATIA účast­ní­ky pro­ve­de Pavel Svo­bo­da, před­ní od­bor­ník a ško­li­tel s dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi. Se­zná­mí s mož­nos­tí vy­u­ži­tí jed­not­li­vých mo­du­lů a na kon­krét­ních pří­pa­dech ukáže je­jich apli­ka­ci. Během worksho­pu bu­de­te mít mož­nost po­lo­žit mu otáz­ky, které vás za­jí­ma­jí, a po skon­če­ní pak bude k dis­po­zi­ci k pří­pad­né pod­po­ře, bu­de­te-li si dané funk­ce sami zkou­šet.

Vý­ho­dy to­ho­to worksho­pu:

  • Úspo­ra času – ne­mu­sí­te nikam ces­to­vat
  • Ome­ze­ný počet účast­ní­ků – každý workshop bude ob­sa­zen max. 4 účast­ní­ky
  • Mož­nost ko­mu­ni­ka­ce s lek­to­rem během worksho­pu
  • Pro­stor pro do­ta­zy či dis­ku­si
  • Vý­hod­ná cena 3000 Kč/os (bez DPH)

Další in­for­ma­ce, přehled termínů a on-line registrace na www.technodat.cz.


Mohlo by vás zajímat: