Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley veřejně nabídne své kmenové akcie třídy B

Pondělí, 24 Srpen 2020 09:43

Tags: Akcie třídy B | Bentley Systems | BSY | NASDAQ

Nasdaq Tower-2035Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (dále Bent­ley) ozná­mi­la 21. srpna 2020, že u Ko­mi­se pro cenné pa­pí­ry a burzy (dále SEC) po­da­la re­gis­trač­ní pro­hlá­še­ní na for­mu­lá­ři S-1 pro na­vr­ho­va­nou po­čá­teč­ní ve­řej­nou na­bíd­ku svých kme­no­vých akcií třídy B. Po­dí­ly kme­no­vých akcií třídy B, o které v na­bíd­ce jde, budou pro­dá­ny stá­va­jí­cí­mi ak­ci­o­ná­ři spo­leč­nos­ti Bent­ley. Počet akcií, které mají být na­bíd­nu­ty, a ce­no­vé rozpě­tí na­bíd­ky dosud ne­by­ly sta­no­ve­ny. Spo­leč­nost Bent­ley má v úmys­lu uvést své akcie na glo­bál­ním elek­tro­nic­kém bur­zov­ním trhu NA­SDAQ pod sym­bo­lem „BSY“.

Gol­d­man Sachs & Co. LLC a BofA Secu­ri­ties fun­gu­jí jako hlav­ní book-run­ning ma­na­že­ři a RBC Ca­pi­tal Mar­kets pů­so­bí jako book-run­ning ma­na­žer pro na­bí­ze­nou na­bíd­ku. Spo­lupřed­kla­da­te­li na­vr­ho­va­né na­bíd­ky jsou Baird, Key­Banc Ca­pi­tal Mar­kets a Mi­zu­ho Secu­ri­ties.
Re­gis­trač­ní pro­hlá­še­ní na for­mu­lá­ři S-1 tý­ka­jí­cí se na­vr­ho­va­né na­bíd­ky bylo po­dá­no u SEK, ale dosud ne­na­by­lo účin­nos­ti. Tyto cenné pa­pí­ry nesmí být pro­dá­ny ani nesmí být při­ja­ty na­bíd­ky ke koupi dříve, než na­bu­de účin­nos­ti re­gis­trač­ní pro­hlá­še­ní. Tato tis­ko­vá zprá­va ne­před­sta­vu­je na­bíd­ku k pro­de­ji nebo na­bí­ze­ní na­bíd­ky k ná­ku­pu ja­kých­ko­li cen­ných pa­pí­rů.
Více informací na www.bentley.com.


Mohlo by vás zajímat: