Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Morf3D spolupracuje se Siemensem

Čtvrtek, 08 Říjen 2020 11:20

Tags: 3D tisk | Additivní výroba | Morf3D | Project Afterburner | Siemens | Služby | Software | Soutěž

Morf3D Project Afterburner-2041Po­sky­to­va­tel slu­žeb adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) Mor­f3D se stal „pre­fe­ro­va­ným part­ne­rem“ spo­leč­nos­ti Si­e­mens AM a roz­ší­řil její plat­for­mu Xce­le­ra­tor. V rámci part­ner­ství po­skyt­ne Mor­f3D spo­leč­nos­ti Si­e­mens tech­nic­kou zpět­nou vazbu, která jí umož­ní vy­lep­šit vývoj pro­duk­tů plat­for­my Xce­le­ra­tor. Port­fo­lio Xce­le­ra­tor je tvo­ře­no ná­vr­ho­vým, vý­rob­ním a PLM soft­wa­rem Si­e­men­su, stej­ně jako jeho clou­do­vou na­bíd­kou, ná­stro­ji Mind­Sphe­re pro ana­lý­zu dat a Men­tor pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu.

Tyto ná­stro­je do­pl­ní na­bíd­ku slu­žeb firmy Mor­f3D v ob­las­ti in­že­nýr­ství, adi­tiv­ní vý­ro­by, ma­te­ri­á­lů a ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní a podle spo­leč­nos­ti ji dále pod­po­ří v po­mo­ci op­ti­ma­li­zo­vat pro­duk­ty a kva­li­fi­ko­vat je pro adi­tiv­ní vý­ro­bu v prů­mys­lo­vém mě­řít­ku.
V ná­vaz­nos­ti na toto part­ner­ství, ale také na páté vý­ro­čí firmy Mor­f3D, part­ne­ři také za­ha­ju­jí ce­lo­od­vět­vo­vou sou­těž s ná­zvem Pro­ject Af­ter­bur­ner, která dá, na zá­kla­dě hod­no­ty a ori­gi­na­li­ty myš­len­ky její apli­ka­ce, jedné spo­leč­nos­ti pří­le­ži­tost vy­u­žít schop­nos­ti firem Mor­f3D a Si­e­mens uvést uve­de­nou myš­len­ku do ži­vo­ta. Part­ne­ři se roz­hod­li na­bíd­nout tuto pří­le­ži­tost, pro­to­že pan­de­mie covid-19 sice ze­sí­li­la vý­znam adi­tiv­ní vý­ro­by pro rych­lé ino­va­ce, ale fi­nanč­ní ne­jis­to­ty vy­vo­la­né pan­de­mií zne­snad­ni­ly spo­leč­nos­tem in­ves­ti­ce do AM ope­ra­cí a vý­vo­je apli­ka­cí.
Při­hláš­ky apli­ka­cí jsou při­jí­má­ny pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek Mor­f3D a ucha­ze­či musí sou­hla­sit s umož­ně­ním firmě Mor­f3D pro­pa­go­vat po­krok z je­jich stra­ny, ko­neč­né vý­sled­ky a vý­ho­dy apli­ka­ce.


Mohlo by vás zajímat: