Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Q-DAS vydává Q-DAS IMC verze 2

Pondělí, 19 Říjen 2020 22:35

Tags: Digitalizace | Hexagon MI | IMC | Obrábění | Q-DAS | Řízení strojů

Q-DAS-releases-Q-DAS-IMC-version-2-2043Nová verze in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro ří­ze­ní stro­jů Q-DAS IMC vy­da­ná 30. září 2020 vy­tvá­ří spo­je­ní mezi daty ná­stro­je a na­mě­ře­ný­mi hod­no­ta­mi a umožňuje jas­nou ko­mu­ni­ka­ci mezi ob­rá­bě­cí­mi stro­ji a da­ta­bá­zí s dal­ší­mi ří­di­cí­mi jed­not­ka­mi. Q-DAS IMC umožňuje pře­hled­nou ko­mu­ni­ka­ci mezi ob­rá­bě­cí­mi stro­ji s řa­di­či Si­e­mens, Fanuc nebo Hei­de­nha­in a da­ta­bá­zí Q-DAS. Může spra­vo­vat různé ob­rá­bě­cí stro­je, měřit pro­jek­ty a in­for­mo­vat o vlast­nos­tech. Tento soft­ware tvoří zá­klad pro zlep­še­ní vy­u­ži­tí dat ve vý­rob­ních pro­ce­sech a umožňuje vý­rob­cům zís­kat po­drob­né da­to­vé in­for­ma­ce a ana­ly­zo­vat his­to­rii za úče­lem zlep­še­ní bu­dou­cích pro­ce­sů.

Vy­tvá­ře­ním při­da­né hod­no­ty z pří­pra­vy, pre­zen­ta­ce a ana­lý­zy vý­rob­ních dat také po­má­há řídit di­gi­ta­li­za­ci.
Díky vy­dá­ní Q-DAS IMC V2 již ope­rá­to­ři ne­bu­dou muset pro­vá­dět ma­nu­ál­ní ko­rek­ce přímo na ob­rá­bě­cích stro­jích. Se za­ve­de­ním re­ži­mu „Ruční ko­rek­ce“ mohou ope­rá­to­ři stro­jů snad­no ko­ri­go­vat ná­stro­je v uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vém soft­wa­ro­vém pro­stře­dí. Q-DAS IMC je k dis­po­zi­ci v pro­duk­to­vém port­fo­liu Q-DAS od He­xa­go­nu.
Více in­for­ma­cí po­skyt­nou míst­ní ob­chod­ní za­stou­pe­ní a pro­dej­ci He­xa­gonQ-DAS.


Mohlo by vás zajímat: