Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Systems prodává Cimatron a GibbsCAM

Čtvrtek, 12 Listopad 2020 00:43

Tags: 3D Systems | Battery Ventures | CAD/CAM | Cimatron | GibbsCAM | Prodej | Sigmatek

Battery Ventures-2046V mi­nu­lém týdnu ozná­mi­la spo­leč­nost 3D Sys­tems po­de­psá­ní do­ho­dy o pro­de­ji spo­leč­nos­ti Ci­ma­t­ron Ltd. a je­jích dce­ři­ných spo­leč­nos­tí, které ob­slu­hu­jí in­te­gro­va­ný CAD/CAM soft­ware Ci­ma­t­ron a CNC pro­gra­mo­va­cí soft­ware Gi­bb­s­CAM, investiční spo­leč­nos­ti Bat­te­ry Ven­tu­res. Ci­ma­t­ron a Gi­bb­s­CAM se při­po­jí k vý­rob­ní­mu port­fo­liu, které za­hr­nu­je po­sky­to­va­te­le CAD/CAM soft­wa­ru pro ko­vo­prů­my­sl Sig­ma­TEK Sys­tems. Oče­ká­vá se, že k do­kon­če­ní trans­ak­ce dojde během ná­sle­du­jí­cích 2–3 mě­sí­ců. Během této doby po­kra­ču­je 3D Sys­tems v po­sky­to­vá­ní údrž­by a pod­po­ry pro pro­duk­ty Ci­ma­t­ron a Gi­bb­s­CAM.

Part­ner­ská síť 3D Sys­tems, týmy pří­mé­ho pro­de­je a pod­po­ry budou i na­dá­le na­bí­zet a pod­po­ro­vat pro­duk­ty Ci­ma­t­ron a Gi­bb­s­CAM a budou tr­va­lým kon­tak­tem pro zod­po­ví­dá­ní otá­zek, po­sky­to­vá­ní na­bí­dek a spo­jo­vá­ní s pří­sluš­nou oso­bou v rámci 3D­Sys­tems pro po­tře­by pod­po­ry.


Mohlo by vás zajímat: