Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil

Čtvrtek, 12 Listopad 2020 01:59

Tags: BIM | Čas | Digitalizace | Koncepce | Stavebnictví | Workshopy

future man-2046Vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM pro pří­pra­vu a re­a­li­za­ci sta­veb bude v Česku po­vin­né pro všech­ny ve­řej­né za­káz­ky, je­jichž cel­ko­vá hod­no­ta pře­sáh­ne 150 mi­li­o­nů korun (tedy u tak­zva­ných nad­li­mit­ních za­ká­zek). Kon­cep­ce před­po­klá­da­la start této po­vin­nos­ti sta­no­vit ve­řej­ným za­da­va­te­lům od roku 2022. Od čer­ven­ce 2023 by ale v Česku mělo začít fun­go­vat di­gi­tál­ní sta­veb­ní ří­ze­ní, a tudíž se uva­žu­je o sla­dě­ní obou ter­mí­nů. I tak se ale ter­mín blíží velmi rych­le a jak ve­řej­ným za­da­va­te­lům, tak dal­ším sub­jek­tům z oboru se po­ma­lu krátí čas na pří­pra­vu.

Jak ale uka­zu­jí první pi­lot­ní pro­jek­ty vy­u­ží­va­jí­cí me­to­du BIM, řada ve­řej­ných za­da­va­te­lů i sou­kro­mých firem je v pří­pra­vách již po­měr­ně da­le­ko. Uká­za­ly to první ze série worksho­pů, na kte­rých se sešli zá­stup­ci pi­lot­ních pro­jek­tů z řad ve­řej­ných za­da­va­te­lů s před­sta­vi­te­li Mi­nis­ter­stva prů­mys­lu a ob­cho­du ČR (MPO), a také s ex­per­ty od­bo­ru Kon­cep­ce BIM při České agen­tu­ře pro stan­dar­di­za­ci (ČAS). Právě ten je totiž po­vě­řen pod­po­rou za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do české sta­veb­ní praxe se za­mě­ře­ním na ve­řej­né za­da­va­te­le.

Spo­lu­prá­ce po­kra­ču­je bez ohle­du na ome­ze­ní

V dů­sled­ku ak­tu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ce se po prv­ním fy­zic­kém se­tká­ní v červ­nu mu­se­ly další worksho­py pře­su­nout do vir­tu­ál­ní­ho světa. Ale zku­še­nos­ti z prv­ních vir­tu­ál­ních se­tká­ní v říjnu uka­zu­jí, že ani tato kom­pli­ka­ce ne­brá­ní roz­vo­ji in­ten­ziv­ní spo­lu­prá­ce mezi ve­řej­ný­mi za­da­va­te­li a od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci. Na za­čát­ku lis­to­pa­du uza­vře­lo již do­ho­du o účas­ti v pro­gra­mu pi­lot­ních pro­jek­tů 12 ve­řej­ných za­da­va­te­lů, které do­hro­ma­dy pra­cu­jí na 19 pro­jek­tech. U dal­ších 6 pro­jek­tů by měla být do­ho­da po­de­psá­na v krát­ké době. Cel­kem je tak 25 pro­jek­tů již v běhu, nebo těsně před za­há­je­ním a dá se oče­ká­vat, že další budou při­bý­vat.
Na worksho­pech se se­tka­li zá­stup­ci pro­jek­tů z celé škály ve­řej­ných za­da­va­te­lů, za­stou­pe­na byla města, kraje, mi­nis­ter­stva, vy­so­ké školy, zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní, ale i in­ves­tor­ské or­ga­ni­za­ce re­sor­tu do­pra­vy. Pro zá­stup­ce kraj­ských úřadů byl navíc při­pra­ven spe­ci­ál­ní říj­no­vý ter­mín. Úko­lem ČAS není jen po­mo­ci re­a­li­zo­vat zá­mě­ry ur­či­tých částí kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do české sta­veb­ní praxe, či pří­pra­va stan­dar­dů a me­to­dik. K jejím dů­le­ži­tým úko­lům patří také pod­po­ra ve­řej­ných za­da­va­te­lů tak, aby po­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM pro ně na­pl­nil v re­ál­né praxi její cíl v po­do­bě mož­nos­ti po­skyt­nout za­ru­če­ně správ­nou, plat­nou a ak­tu­ál­ní in­for­ma­ci pro roz­ho­do­vá­ní (lidí i tech­no­lo­gií) v po­třeb­ný čas a po­třeb­ném místě.
Se­tká­ní před­sta­vi­la Pro­gram pi­lot­ních pro­jek­tů a také způ­so­by i formy spo­lu­prá­ce ČAS s part­ne­ry z řad ve­řej­ných za­da­va­te­lů. Všich­ni účast­ní­ci worksho­pů se mohli krát­ce se­zná­mit se stě­žej­ní­mi me­to­di­ka­mi a stan­dar­dy, stej­ně tak jako se sta­vem je­jich pří­pra­vy. Vět­ši­na pro­jek­tů se týká pří­pra­vy a re­a­li­za­ce no­vých sta­veb, ale pi­lot­ní­ho pro­gra­mu se účast­ní i pro­jek­ty ana­ly­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, je­jichž cílem je zís­ká­ní in­for­ma­cí na­pří­klad o pro­ces­ních po­stu­pech v or­ga­ni­za­ci pro je­jich ná­sled­nou di­gi­ta­li­za­ci. Pro­jek­ty před­sta­ve­né na worksho­pu, se na­chá­ze­jí v růz­ných fá­zích svého vý­vo­je. Ně­kte­ré jsou v sa­mot­ném po­čát­ku, kdy jsou zpra­co­vá­vá­ny různé stup­ně pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce, jiné jsou již ve fázi re­a­li­za­ce stav­by.
Ná­roč­ný pro­gram worksho­pů umož­nil všem účast­ní­kům se­zná­mit se vzá­jem­ně s jed­not­li­vý­mi pro­jek­ty a stup­něm je­jich pří­pra­vy. Za­zně­ly zde tak na­pří­klad zku­še­nos­ti Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v Praze s pří­pra­vou no­vé­ho kam­pu­su na Al­ber­to­vě, Kraje Vy­so­či­na se svými kon­cepč­ní­mi pro­jek­ty, nebo Sprá­vy že­lez­nic. Účast­ní­ci měli navíc mož­nost se se­zná­mit se stě­žej­ní­mi pří­prav­ný­mi kroky při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do or­ga­ni­za­ce a je­jich pod­po­rou v po­do­bě ma­te­ri­á­lů při­pra­vo­va­ných od­bo­rem Kon­cep­ce BIM ČAS.

BIM není jen 3D model

Ve ve­řej­nos­ti někdy pře­tr­vá­vá dojem, že me­to­da BIM zna­me­ná jen vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní­ho 3D mo­de­lu stav­by. Ale to je jen malá část. Jak uka­zu­jí právě zku­še­nos­ti z pi­lot­ních pro­jek­tů, pokud má me­to­da BIM sku­teč­ně při­nést změnu do čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, musí se změ­nit pří­stup i způ­sob uva­žo­vá­ní, jak na stra­ně za­da­va­te­lů, tak sta­vař­ské ve­řej­nos­ti. Jde v ko­neč­ném dů­sled­ku o pro­ces di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, který má při­pra­vit or­ga­ni­za­ci na na­stu­pu­jí­cí di­gi­tál­ní éru. Velmi živá dis­ku­se během worksho­pů uká­za­la, že i zá­stup­ci ve­řej­ných za­da­va­te­lů si uvě­do­mu­jí, že bez sta­bil­ních zá­kla­dů nejen nelze po­sta­vit žád­nou stav­bu, ale ani im­ple­men­to­vat me­to­du BIM. Aby vše mohlo zdár­ně fun­go­vat, je třeba na­sta­vit vhod­ně pod­mín­ky ří­ze­ní změn, se­sta­vit ana­ly­tic­ký a pro­jek­to­vý tým pro za­ve­de­ní změn a po­stup­nou di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v or­ga­ni­za­ci, a také pro­vě­řit per­so­nál­ní ka­pa­ci­ty.

Pra­vi­del­ná se­tká­ní budou po­kra­čo­vat pro­za­tím vir­tu­ál­ně

Velmi po­zi­tiv­ní dojmy, které si účast­ní­ci z worksho­pů od­nes­li, byly pa­tr­né nejen z bez­pro­střed­ních re­ak­cí přímo na se­tká­ní, ale i z hod­no­tí­cích do­taz­ní­ků, které vy­pl­ni­li. Na worksho­pech byla také před­sta­ve­na ini­ci­a­ti­va vy­tvo­ře­ní tzv. ex­pert­ní sku­pi­ny ve­řej­ných za­da­va­te­lů, jejíž cílem je dis­ku­to­vat a for­mu­lo­vat spo­leč­né po­hle­dy, pri­o­ri­ty a po­ža­dav­ky ve­řej­ných za­da­va­te­lů na jed­not­li­vé ob­las­ti me­to­dy BIM.
Ak­tu­ál­ní a pře­de­vším prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­va­ný pře­hled part­ne­rů Pro­gra­mu pi­lot­ních pro­jek­tů včet­ně po­drob­něj­ších in­for­ma­cí ke kaž­dé­mu pro­jek­tu a další in­for­ma­ce k Pro­gra­mu jsou k dis­po­zi­ci na www.koncepcebim.cz/pilotni-projekty. Zde budou dle do­ho­dy s part­ne­ry pu­b­li­ko­vá­ny a sdí­le­ny je­jich zku­še­nos­ti z pro­jek­tů.


Mohlo by vás zajímat: