Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby

Úterý, 17 Listopad 2020 22:31

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | ANSYS | Automatizace | Dyndrite | HP Inc | Renishaw | Výrobní postupy

HP Jet Fusion 5200-2047Spo­leč­nost HP in­for­mu­je o vý­znam­ném po­kro­ku ve sprá­vě a au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a pro­vo­zů pro vel­ko­ob­je­mo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. Před­sta­vi­la nové soft­wa­ro­vé ře­še­ní HP Uni­ver­sal Build Ma­nager Powered by Dyn­dri­te, které při adi­tiv­ní vý­ro­bě umož­ňu­je do­sáh­nout vyšší pro­duk­ti­vi­ty i efek­ti­vi­ty, au­to­ma­ti­zo­vat ří­ze­ní adi­tiv­ní vý­ro­by, čímž při­spí­vá ke špič­ko­vým pa­ra­me­t­rům 3D tisku. Spo­leč­nost také před­sta­vi­la nové di­gi­tál­ní služ­by HP 3D Fac­to­ry Ser­vi­ces, které zá­kaz­ní­kům umožňují pro­vá­dět ana­lý­zy vý­rob­ních pro­vo­zů a za­ří­ze­ní, za­jiš­ťo­vat pra­cov­ní­ky i je­jich ško­le­ní, a na­po­má­ha­jí tak při im­ple­men­ta­ci vý­rob­ních pro­ce­sů.

Změna di­gi­tál­ních pra­cov­ních po­stu­pů

Nový Uni­ver­sal Build Ma­nager spo­leč­nos­ti HP je prv­ním ře­še­ním svého druhu, které vy­u­ží­vá pro­pri­e­tár­ní ino­va­ce spo­leč­nos­ti HP tý­ka­jí­cí se soft­wa­ru a zpra­co­vá­ní dat ve spo­je­ní s vý­po­čet­ním já­drem Dyn­dri­te Ac­ce­le­ra­ted Ge­o­me­t­ry En­gi­ne. Toto nové ře­še­ní pro sprá­vu adi­tiv­ní vý­ro­by vy­u­ží­vá výhod rych­lej­ší­ho zpra­co­vá­ní vý­po­čet­ních úloh díky vy­u­ži­tí GPU a na­tiv­ní pod­po­ře skrip­tů v ja­zy­ce Py­thon, které vý­po­čet­ní jádro Dyn­dri­te na­bí­zí. Tato kom­bi­na­ce umož­ňu­je zá­kaz­ní­kům zjed­no­du­šit a au­to­ma­ti­zo­vat pří­pra­vu vý­ro­by při vy­u­ži­tí růz­ných tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a vy­rá­bět s vyšší rych­los­tí.

Spo­leč­nost HP se za­vá­za­la pod­po­ro­vat ví­ce­plat­form­ní adi­tiv­ní vý­rob­ní po­stu­py s vy­u­ži­tím růz­ných za­ří­ze­ní včet­ně ná­sle­du­jí­cích tech­no­lo­gií: HP Multi Jet Fusi­on, Bin­der Jet­ting, Laser Pow­der Bed Fusi­on (LPBF), Se­lecti­ve Laser Mel­ting (SLM), Di­rect Me­tal Laser Sin­te­ring (DMLS), Se­lecti­ve Heat Sin­te­ring (SHS), Elect­ron Beam Mel­ting (EBM), Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring (SLS), Fu­sed De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM), Ste­re­o­li­tho­gra­phy (SLA), Di­gi­tal Light Pro­jec­tor (DLP), La­mi­na­ted Ob­ject Ma­nu­factu­ring (LOM) a Com­posi­te-based Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring (CBAM).
Nové ře­še­ní bylo na­vr­že­no ta­ko­vým způ­so­bem, aby zvý­ši­lo efek­ti­vi­tu, pro­duk­ti­vi­tu i kva­li­tu práce adi­tiv­ní­ho tech­no­lo­ga, umož­ni­lo per­so­na­li­za­ci při sé­ri­o­vé vý­ro­bě, au­to­ma­ti­za­ci slo­ži­tých pra­cov­ních po­stu­pů a na­bíd­lo šká­lo­va­tel­nost a roz­ši­ři­tel­nost při po­u­ži­tí ma­nu­ál­ních i au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů.

Cobra Aero a Cobra Moto, pa­t­ří­cí do sku­pi­ny spo­leč­nos­tí spe­ci­a­li­zu­jí­cích se na pro­jek­to­vá­ní a vý­ro­bu po­hon­ných sys­té­mů pro zá­vod­ní a hasič­ská vo­zi­dla, jakož i pro do­prav­ní pro­střed­ky po­hy­bu­jí­cí se vzdu­chem či pod vodou, se roz­hod­ly na­sa­dit nové ře­še­ní HP Uni­ver­sal Build Ma­nager v zájmu zjed­no­du­še­ní a au­to­ma­ti­za­ce pra­cov­ních po­stu­pů, re­a­li­zo­va­ných na sys­té­mech adi­tiv­ní vý­ro­by HP Jet Fusi­on a Re­nishaw.
Spo­leč­nos­ti HP, Aco­ni­ty, Aon3D, Au­ro­ra Labs, EOS, ExOne, Im­possi­ble Ob­jects, Open Ad­di­ti­ve, Pho­to­cent­ric, Plu­ral AM, Re­nishaw a SLM So­lu­ti­on se za­vá­za­ly pro­zkou­mat mož­nos­ti, jak může HP Uni­ver­sal Build Ma­nager pod­po­řit je­jich sys­témy 3D tisku. Tato plat­for­ma po­sta­ve­ná na ote­vře­né ar­chi­tek­tu­ře je navíc na­vr­že­na tak, aby pod­po­ro­va­la in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu s doplňko­vý­mi ře­še­ní­mi od před­ních ne­zá­vis­lých do­da­va­te­lů soft­wa­ru (ISV) včet­ně spo­leč­nos­ti Ansys.

Nový HP Uni­ver­sal Build Ma­nager Powered by Dyn­dri­te za­hr­nu­je:

  • Uni­ver­zál­ní pod­po­ru nej­roz­ší­ře­něj­ších pro­ce­sů adi­tiv­ní vý­ro­by.
  • Pod­po­ru stan­dard­ních CAD for­má­tů a na do­da­va­te­li ne­zá­vis­lých for­má­tů, což umožňuje za­vá­dět pra­cov­ní po­stu­py pro adi­tiv­ní tisk z CAD ve všech hlav­ních apli­ka­cích MCAD.
  • Vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čet­ní jádro pro vý­po­čet ge­o­me­t­rie s ak­ce­le­ra­cí po­mo­cí GPU, které po­má­há zrych­lit zpra­co­vá­ní vý­po­čet­ních úloh, jako je ge­ne­ro­vá­ní pod­pěr, pře­ve­de­ní ob­jek­tu na vrst­vy (sli­cing) nebo na­vr­že­ní trasy ná­stro­je.
  • Vy­so­ce šká­lo­va­tel­nou ar­chi­tek­tu­ru na­vr­že­nou pro pod­po­ru tisku s vy­so­kou hus­to­tou dílů za úče­lem op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ní ka­pa­ci­ty a mi­ni­ma­li­za­ce ná­kla­dů.
  • Vý­kon­ný au­to­ma­ti­zač­ní modul, za­lo­že­ný na pro­gra­mo­va­cím ja­zy­ku Py­thon, který za­zna­me­ná­vá od­bor­né zna­los­ti, de­fi­ni­ce pro­ce­sů a schop­nost ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py a au­to­ma­ti­zo­vat opa­ku­jí­cí se úlohy během vý­vo­je zcela au­to­ma­tic­kých di­gi­tál­ních vý­rob­ních pro­vo­zů.
  • Roz­ši­ři­tel­nou sadu zá­suv­ných mo­du­lů zpří­stupňující vše­stran­né schop­nos­ti a výkon plat­for­my HP Uni­ver­sal Build Ma­nager všem uži­va­te­lům, vý­rob­cům stro­jů a do­da­va­te­lům soft­wa­ru, a usnadňující tak vývoj ře­še­ní spe­ci­.fic­kých pro daný pro­ces, aniž by bylo nutné sdí­let po­ten­ci­ál­ně cit­li­vé du­šev­ní vlast­nic­tví.

Více in­for­ma­cí o novém soft­wa­ro­vém ře­še­ní HP Uni­ver­sal Build Ma­nager Powered by Dyn­dri­te na­jde­te ZDE.

Di­gi­tál­ní to­vár­ní služ­by

V zájmu usnad­ně­ní ná­vr­hu a im­ple­men­ta­ce di­gi­tál­ních to­vá­ren s tech­no­lo­gií HP Multi Jet Fusi­on pod­po­ru­jí vy­lep­še­né služ­by 3D Fac­to­ry Ser­vi­ces spo­leč­nos­ti HP zá­sad­ní pro­ce­sy, ne­zbyt­né pro úspěš­né prů­mys­lo­vé ří­ze­ní a vý­ro­bu vy­so­ce kva­lit­ních dílů ve vel­kých ob­je­mech. Mezi tyto služ­by patří hod­no­ce­ní za­ří­ze­ní a vy­ba­ve­ní, plá­no­vá­ní a ško­le­ní lid­ských zdro­jů a návrh a im­ple­men­ta­ce vý­rob­ních pro­ce­sů. Mezi po­kro­či­lé di­gi­tál­ní služ­by patří HP 3D Ap­pli­cati­on Pro­gra­m­ming In­ter­fa­ce (API), HP 3D Pro­cess Con­t­rol a HP 3D Cen­ter.
HP zpří­stupňuje ote­vře­né roz­hra­ní HP 3D API před­ním soft­wa­ro­vým spo­leč­nos­tem v oboru, které svým zá­kaz­ní­kům po­u­ží­va­jí­cím ře­še­ní 3D tisku od HP na­bí­ze­jí ro­bust­ní, au­to­ma­ti­zo­va­né roz­hra­ní API pro in­te­gra­ci dat a ze­fek­tiv­ně­ní pra­cov­ních po­stu­pů. Au­to­no­mous Ma­nu­factu­ring (AMFG), lídr v oboru MES a soft­wa­ru pro pra­cov­ní po­stu­py, umožňuje zá­kaz­ní­kům, jako je např. spo­leč­nost Hen­kel, in­te­gro­vat roz­hra­ní HP 3D API, které jim po­mů­že cen­t­ra­li­zo­vat pra­cov­ní po­stu­py typu end-to-end, v re­ál­ném čase po­sky­to­vat in­for­ma­ce o stavu sys­té­mů HP Jet Fusi­on a zpra­co­vá­vat kri­tic­ké vý­stra­hy a in­for­ma­ce s cílem ze­fek­tiv­nit pro­ce­sy a zkrá­tit pro­sto­je.
Nové funk­ce v HP 3D Pro­cess Cen­ter a HP 3D Cen­ter umož­ní ří­ze­ní kva­li­ty kri­tic­ky dů­le­ži­tých vý­rob­ních pro­ce­sů k za­jiš­tě­ní vyš­ší­ho vý­ko­nu a re­pro­du­ko­va­tel­nos­ti a lepší před­ví­da­tel­nos­ti. Zá­kaz­ní­ci vy­u­ží­va­jí­cí výhod těch­to na­bí­dek budou moci vy­la­dit své sys­témy 3D tisku HP k za­jiš­tě­ní vy­so­ké re­pro­du­ko­va­tel­nos­ti kon­krét­ních apli­ka­cí, im­ple­men­to­vat sys­témy ří­ze­ní pro­ce­sů a ja­kos­ti vel­ko­ob­je­mo­vé vý­ro­by na prů­mys­lo­vé úrov­ni a zvý­šit udr­ži­tel­nost po­mo­cí sle­do­vá­ní su­ro­vin a kva­li­ty recyklo­va­né­ho ma­te­ri­á­lu.

Více in­for­ma­cí o 3D tisku spo­leč­nos­ti HP na­lez­ne­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: