Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter Prescan 2020.4 vytváří realističtější obrázky

Pondělí, 07 Prosinec 2020 13:12

Tags: 2020.4 | Automatizace | Prescan | Siemens | Simcenter | Simulace | Vizualizace | Vozidla

Simcenter Prescan-1-2050Si­e­mens ozna­mu­je vy­dá­ní fy­zi­kál­ní si­mu­lač­ní plat­for­my pro tes­to­vá­ní a vý­voj au­to­ma­ti­zo­va­ných vo­zi­del Sim­cen­ter Pre­s­can 2020.4. Toto vy­dá­ní při­ná­ší vy­lep­še­ní ka­me­ry Unre­al PBC (Phy­s­ics-based ca­me­ra), vy­lep­še­nou in­te­gra­ci FMI, nový mo­del par­ko­va­cí ga­rá­že a mnoho dal­ších dů­le­ži­tých vy­lep­še­ní, která po­mo­hou uži­va­te­lům zlep­šit kva­li­tu ADAS/AV si­mu­la­cí. Ka­me­ra Sim­cen­ter Pre­s­can Unre­al PBC je nyní schop­na pře­ná­šet sním­ky přímo do RGB (na­mís­to pole ba­rev­né­ho fil­tru). To je uži­teč­né pro všech­ny uži­va­te­le, kteří ne­chtě­jí po­u­žít svého ISP k pře­vo­du ob­ráz­ků ze su­ro­vých dat na ob­rá­zek RGB.

Nový vý­stup RGB pod­po­ru­je také kon­fi­gu­ra­ce ry­bí­ho oka. Pre­s­can Unre­al PCB ka­me­ra a pro­hlí­žeč nyní po­u­ží­va­jí po­kro­či­lou re­flex­ní tech­ni­ku, která vy­tvá­ří vy­lep­še­né od­ra­zy ve vod­ních ka­lu­žích.

Simcenter-fish-eye-po desti-2050

Sim­cen­ter Pre­s­can před­sta­vu­je v této verzi tři nové mo­de­ly. Jde o mo­de­ly vo­zi­del Audi A3 a Volvo XC60 i nový ví­ce­ú­rovňový mo­del par­ko­va­cí ga­rá­že, který bude uži­teč­ný pro uži­va­te­le pra­cu­jí­cí na sa­mo­par­ko­va­cích apli­ka­cích.

Simcenter Prescan-Volvo a Audi-2050

Sim­cen­ter Pre­s­can se nyní do­dá­vá s no­vým FMI (functi­o­nal mock-up in­ter­fa­ce) v knihov­ně uži­teč­ných bloků. Po pro­ve­de­ní po­ky­nů k in­sta­la­ci sady FMI mo­hou uži­va­te­lé začít po­u­ží­vat tento blok v sou­la­du s FMI 2.0. Nyní je snad­něj­ší než kdy dříve im­por­to­vat a po­u­ží­vat FMI 1.0 a 2.0 v Sim­cen­ter Pre­s­ca­nu se Si­mu­lin­kem, který má plnou kon­t­ro­lu a pře­hled o pa­ra­me­t­rech, vstu­pech a vý­stu­pech.
K dal­ším no­vin­kám patří roz­ší­ře­ná pod­po­ra Open­DRI­VE a OpenSCE­NA­RIO, tes­to­vá­ní au­to­ma­ti­za­ce v Pre­s­can NI přes Ve­ristand, po­u­ži­tí plu­gi­nu Aim­sun na sys­té­mech Linux nebo vy­tvá­ře­ní sil­nic po­mo­cí DMAPI.
Více informací na blogs.sw.siemens.com nebo na vyžádání na www.plm.automation.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: