Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Aditivní výroba a systémy dynamiky tekutin v CERNu

Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 23:17

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | CERN | Dynamika tekutin | Systémy | Webinar

3DSystems Reg Image-2051Po mnoho let vý­rob­ní tech­no­lo­gie ome­zo­va­ly schop­nost op­ti­ma­li­zo­vat sys­témy dy­na­mi­ky te­ku­tin. Nyní ob­tíž­nost de­sig­nu a vý­ro­by umož­ně­ná adi­tiv­ní vý­ro­bou (AM) ohla­šu­je novou éru mož­nos­tí s do­pa­dem až na úro­veň čás­tic. A to ve sku­teč­nos­ti do­slo­va. Zúčast­ně­te se ži­vé­ho webo­vé­ho vy­sí­lá­ní ve čtvr­tek 21. ledna 2021 v 17 hodin, na kte­rém se před­sta­ví An­to­nio Pelle­gri­no, ve­dou­cí pro­jek­tu de­tek­to­ru sle­do­vá­ní ex­pe­ri­men­tů LHCb v CERNu, a Tho­mas Ve­relst, apli­kač­ní in­že­nýr z 3D Sys­tems, a pře­svědč­te se, jak AM umožňuje ne­bý­va­lý po­krok ve vý­ro­bě i mimo ni.

Před­ná­še­ná té­ma­ta uká­žou, jak CERN do­sá­hl chla­ze­ní -40 °C v ome­ze­ném ob­je­mu, jaké vý­ho­dy při­ná­ší AM sou­čás­tem a sys­té­mům dy­na­mi­ky te­ku­tin, a které apli­ka­ce dy­na­mi­ky te­ku­tin jsou vy­lep­še­ny pro­duk­cí adi­tiv­ní vý­ro­by.
Za­re­gis­truj­te se ještě dnes, při­poj­te se k této od­bor­né pre­zen­ta­ci a ob­jev­te pří­le­ži­tos­ti, kte­rý­mi AM umož­ňu­je po­su­nout výkon dy­na­mi­ky te­ku­tin na ne­bý­va­lou úro­veň.

Registrujte se nyní

Máte-li ja­ké­ko­li do­ta­zy, nebo chce­te ho­vo­řit s jed­ním z  od­bor­ní­ků, po­žá­dej­te o zpět­né za­vo­lá­ní.


Mohlo by vás zajímat: