Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OpenGate Capital kupuje Kongsberg Precision Cutting Systems

Pátek, 18 Prosinec 2020 23:39

Tags: Akvizice | Esko-Graphics BV | Obalové materiály | Obrábění | OpenGate Capital | Strojírenství

kongsberg-x-edge-hero-2051Glo­bál­ní in­ves­tič­ní firma Open­Ga­te Ca­pi­tal ozná­mi­la 17. pro­sin­ce 2020 pod­pis smlou­vy o akvi­zi­ci Kon­gsberg Pre­ci­si­on Cut­ting Sys­tems (dále jen Kon­gsberg), vý­rob­ce přes­ných di­gi­tál­ních ře­za­cích stolů, od sku­pi­ny Esko-Gra­phics, glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le in­te­gro­va­ných soft­wa­ro­vých a hard­wa­ro­vých ře­še­ní pro ši­ro­ko­for­má­to­vé ob­rá­bě­ní, oba­lo­vé ma­te­ri­á­ly a štít­ky. Pod­mín­ky smlou­vy ne­by­ly zve­řej­ně­ny a akvi­zi­ce – v sou­la­du s usta­no­ve­ním plat­ných zá­ko­nů – pod­lé­há spl­ně­ní po­ža­do­va­ných in­for­mač­ních po­vin­nos­tí a schvá­le­ní ze stra­ny úřadů, za­měst­na­nec­kých or­ga­ni­za­cí.

Kon­gsberg je špič­ko­vým vý­rob­cem a do­da­va­te­lem přes­ných di­gi­tál­ních ře­za­cích stro­jů a do­da­va­te­lem sou­vi­se­jí­cí­ho spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu a slu­žeb. Kon­gsberg byl za­lo­žen v roce 1995 a do­dá­vá pro­duk­ty pro vy­so­ce přes­né čisté, vy­so­ko­rych­lost­ní ře­zá­ní oba­lo­vých a re­klam­ních ma­te­ri­á­lů a štít­ků. Spo­leč­nost má při­bliž­ně 400 za­měst­nan­ců ve svých zá­vo­dech v Gentu (Bel­gie), Brně (Česká re­pub­li­ka) a Kon­gsber­gu (Nor­sko).
Pod­mín­ky smlou­vy ne­by­ly zve­řej­ně­ny a akvi­zi­ce – v sou­la­du s usta­no­ve­ním plat­ných zá­ko­nů – pod­lé­há spl­ně­ní po­ža­do­va­ných in­for­mač­ních po­vin­nos­tí a schvá­le­ní ze stra­ny úřadů a za­měst­na­nec­kých or­ga­ni­za­cí.
Více in­for­ma­cí o Open­Ga­te Ca­pi­tal na­jde­te na webo­vé strán­ce www.opengatecapital.com.


Mohlo by vás zajímat: