Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový český portál F360.cz

Středa, 20 Leden 2021 00:44

Tags: 3D tisk | Autodesk | CAD | CAD Studio | CAM | Český portál | CNC | F360.cz | Fusion 360

F360-2104Mož­nos­ti CAD/CAM/CAE/EDA apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on 360, včet­ně no­vi­nek a uká­zek vy­u­ži­tí, na­bí­zí nový český por­tál F360.​cz, jak ozná­mil led­no­vý bulle­tin firmy CAD Stu­dio CAD – NEWS. Ať už mo­de­lu­je­te 3D vý­rob­ky, ple­cho­vé díly, elek­tro­ni­ku, vy­rá­bí­te po­mo­cí 3D tisku nebo CNC ob­rá­bě­ní, na­jde­te zde řadu in­for­ma­cí tý­ka­jí­cích se této po­pu­lár­ní apli­ka­ce. K ob­sa­hu patří na­pří­klad rady jak začít s Fusi­o­nem, po­ky­ny ke sta­že­ní trial verze v češ­ti­ně nebo dů­vo­dy, proč vy­mě­nit star­ší nebo mo­du­lár­ní CAM za mo­der­něj­ší se všemi CAD i CAM funk­ce­mi v jedné ceně.

K vý­ho­dám Fusi­o­nu sa­mo­zřej­mě patří in­te­gro­va­ná sprá­va dat, CAD a do­ku­men­ta­ce, nízké vstup­ní ná­kla­dy, im­port všech CAD for­má­tů, vý­hod­ná a lehce do­stup­ná ško­le­ní, roz­sáh­lá knihov­na po­st­pro­ce­so­rů zdar­ma nebo jed­no­du­chá tvor­ba vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce, snad­né po­u­ži­tí – dů­sled­né a in­te­li­gent­ní pro­gra­mo­vá­ní, nové mož­nos­ti spo­lu­prá­ce, pří­stup a na­sta­ve­ní na zá­kla­dě účtu, bez­pro­blé­mo­vé ak­tu­a­li­za­ce pro­duk­tu, ak­tiv­ní a váš­ni­vou ko­mu­ni­tu, či rych­lý pře­vod sta­rých dat. A ke všemu navíc české pro­stře­dí, které CAD Stu­dio do­dá­vá jako in­sta­lo­va­tel­ný do­pl­něk.
Na úvod­ní strán­ce také na­jde­te avíza na nej­bliž­ší on-line ško­le­ní, kte­rý­mi ak­tu­ál­ně jsou:

 

 


Mohlo by vás zajímat: