Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D virtuální realita při léčbě nádorů mozku

Úterý, 23 Únor 2021 12:30

Tags: 3D virtuální realita | Diagnostika | FN v Motole | Léčba | Nádory mozku | Prozeta

Prozeta FNMotol VR-2109Česká tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Pro­ze­ta vy­vi­nu­la v úzké spo­lu­prá­ci s Fa­kult­ní ne­moc­ni­cí v Mo­to­le soft­ware vy­u­ží­va­jí­cí 3D vir­tu­ál­ní re­a­li­tu pro lé­čeb­né a di­a­gnos­tic­ké vy­u­ži­tí. Tento ino­va­tiv­ní soft­ware po­má­há při zvo­le­ní správ­né­ho re­ha­bi­li­tač­ní­ho po­stu­pu před i po ope­ra­ci mozko­vé­ho ná­do­ro­vé­ho one­moc­ně­ní. Díky tomu je pak možné ze­fek­tiv­nit lé­čeb­ně re­ha­bi­li­tač­ní mož­nos­ti u ná­do­rů ves­ti­bu­lár­ní­ho apa­rá­tu mozku.

Vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty před­sta­vu­je novou a velmi slib­nou me­to­du, která má velký po­ten­ci­ál roz­ší­řit lé­čeb­né a re­ha­bi­li­tač­ní mož­nos­ti pro pa­ci­en­ty tr­pí­cí­mi ná­do­ro­vý­mi one­moc­ně­ní­mi. Na pro­jek­tu vý­vo­je soft­wa­ru pro kli­ni­ku ORL a chi­rur­gie hlavy a krku 1. LF UK ve Fa­kult­ní ne­moc­ni­ci v Mo­to­le pra­co­val nejmlad­ší vý­vo­jo­vý tým spo­leč­nos­ti Pro­ze­ta ve slo­že­ní Da­niel Purš a Jakub Vše­teč­ka.
Ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě je možné si­mu­lo­vat při­ro­ze­né vní­má­ní po­hy­bu tak, jak jej vnímá mozek pa­ci­en­ta. Pa­ci­ent je pak za po­mo­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty vy­sta­ven vhod­ným scé­nám, které co nej­ví­ce na­po­do­bu­jí re­ál­né si­tu­a­ce, a tím do­chá­zí ke zvý­še­ní efek­tu po­o­pe­rač­ní re­ha­bi­li­ta­ce. Těmto 3D po­čí­ta­čo­vým si­mu­la­cím je pa­ci­ent vy­sta­ven už před sa­mot­nou ope­ra­cí.

Tím, že budou mít lé­ka­ři FN v Mo­to­le k dis­po­zi­ci vý­sled­ky z to­ho­to še­t­ře­ní již před chi­rur­gic­kým vý­ko­nem, budou moci za­vést vhod­ná re­ha­bi­li­tač­ní opat­ře­ní a přes­ně sta­no­vit je­jich in­di­kač­ní kri­té­ria. Efekt této re­ha­bi­li­ta­ce bude hod­no­cen pře­de­vším po­mo­cí do­taz­ní­ků, elek­t­ro­fy­zi­o­lo­gic­kých metod a kli­nic­ké­ho neu­ro­on­to­lo­gic­ké­ho vy­šet­ře­ní.
Více informací na www.prozeta.eu.

 


Mohlo by vás zajímat: