Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AIDA64 v6.80 s optimalizací pro Ryzen 7000 a Core 13000

Pondělí, 07 Listopad 2022 00:14

Tags: AIDA64 | Audit sítě | Diagnostika | FinalWire | Srovnávací testy | v6.80

AIDA64-2245Spo­leč­nost Fi­na­lWi­re ozná­mi­la 25. října oka­mži­tou do­stup­nost no­vých verzí soft­wa­ru AI­DA­64 Ex­tre­me 6.80, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le; soft­wa­ru AI­DA­64 En­gi­neer 6.80, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry; nebo soft­wa­ru AI­DA­64 Busi­ness 6.80, zá­klad­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu sítě malých a střed­ních pod­ni­ků.

Ve verzi 6.80 byl vydán i soft­wa­re AI­DA­64 Ne­twork Audit 6.80, spe­ci­a­li­zo­va­ná sada ná­stro­jů pro audit sítě pro shro­maž­ďo­vá­ní a sprá­vu in­ven­tá­ře fi­rem­ní sítě.

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru AI­DA­64 za­vá­dí op­ti­ma­li­zo­va­né ben­chmar­ky pro pro­ce­so­ry AMD Ryzen 7000 a Intel Core 13000 Se­ries a pod­po­ru­je nej­no­věj­ší pro­ce­so­ro­vé plat­for­my AMD a Intel a také nové gra­fic­ké a GPGPU vý­po­čet­ní tech­no­lo­gie spo­leč­nos­tí AMD i Nvi­dia.

Nové funk­ce a vy­lep­še­ní

  • Srov­ná­va­cí testy s ak­ce­le­ra­cí AVX-512 pro pro­ce­so­ry AMD Zen 4 řady Ryzen 7000.
  • Pod­po­ra ak­tu­a­li­za­cí Micro­soft Win­dows 11 2022 Up­da­te a Win­dows 10 22H2 2022 Up­da­te
  • Pod­po­ra dis­ple­je Asus ROG Ry­u­jin II EVA LCD
  • Pod­po­ra pro­fi­lů pa­mě­tí DDR5 EXPO
  • Roz­ší­ře­ná pod­po­ra zá­klad­ních desek s či­po­vou sadou Socket AM5 a Z790
  • Pod­po­ra SM­BI­OS 3.6.0
  • Po­drob­nos­ti o GPU pro Intel Rap­tor Lake
  • Po­drob­nos­ti o GPU pro Nvi­dia Ge­For­ce RTX 3060 Ti, Ge­For­ce RTX 3070 Ti

Ro­di­na pro­duk­tů AI­DA­64 pro po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows se sklá­dá ze tří pod­ni­ko­vých edic a edice pro do­mác­nos­ti. Vlaj­ko­vou lodí spo­leč­nos­ti v ob­las­ti sprá­vy IT ma­jet­ku s funk­ce­mi di­a­gnos­ti­ky hard­wa­ru je AI­DA­64 Busi­ness, za­tím­co za nižší li­cenč­ní po­pla­tek je k dis­po­zi­ci také spe­ci­a­li­zo­va­né ře­še­ní pro in­ven­ta­ri­za­ci sítě s ná­zvem AI­DA­64 Ne­twork Audit. AI­DA­64 En­gi­neer, ur­če­ný pro fi­rem­ní in­že­ný­ry a IT tech­ni­ky, ob­sa­hu­je od­bor­né ná­stro­je, které nejsou k dis­po­zi­ci v AI­DA­64 Ex­tre­me, do­má­cí edici soft­wa­ru. Dnes jsou všech­ny čtyři edice AI­DA­64 ak­tu­a­li­zo­vá­ny na verzi 6.80.

Více o no­vin­kách v soft­wa­ru AI­DA­64 v6.80 na­jde­te na www.aida64.com.

 


Mohlo by vás zajímat: