Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FinalWire přichází se softwarem AIDA64 Extreme 7.00

Úterý, 05 Prosinec 2023 11:21

Tags: AIDA64 | Business | Engineer | eXtreme | FinalWire | Network Audit | Verze 7.00

AIDA64-2349Fi­na­lWi­re ozná­mil 4. pro­sin­ce oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 Ex­tre­me 7.00, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le a oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 En­gi­neer 7.00, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry.

Oka­mži­tě do­stup­né jsou i nové verze soft­wa­rů AI­DA­64 Busi­ness 7.00, zá­klad­ní­ ře­še­ní pro sprá­vu sítí pro malé a střed­ní pod­ni­ky, a AI­DA­64 Ne­twork Audit 7.00, spe­ci­a­li­zo­va­né sady ná­stro­jů pro audit sítí, která slou­ží ke shro­maž­ďo­vá­ní a sprá­vě in­ven­tá­ře fi­rem­ních sítí.

Nová ak­tu­a­li­za­ce AI­DA­64 při­ná­ší pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní s kon­fi­gu­ro­va­tel­ným pa­ne­lem ná­stro­jů a také ben­chmar­ky s ak­ce­le­ra­cí AVX­‑512 pro pro­ce­so­ry AMD Threa­d­rip­per 7000, ben­chmar­ky op­ti­ma­li­zo­va­né pro AVX2 pro pro­ce­so­ry Intel Me­te­or Lake a pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my pro­ce­so­rů AMD a Intel a také nové gra­fic­ké a GPGPU vý­po­čet­ní tech­no­lo­gie spo­leč­nos­tí AMD, Intel a Nvi­dia.

Nové funkce a vylepšení

 • Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní s kon­fi­gu­ro­va­tel­ným pa­ne­lem ná­stro­jů
 • Ben­chmar­ky ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí AVX­‑512 pro pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per řady 7000
 • Ben­chmar­ky op­ti­ma­li­zo­va­né pro AVX2 pro SoC Intel Me­te­or Lake
 • Vy­lep­še­ná pod­po­ra zá­klad­ních desek AMD s pa­ti­cí TR5
 • In­for­ma­ce o či­po­vých sa­dách pro AMD TRX50 a WRX90
 • Vy­lep­še­ná pod­po­ra pro SoC Intel Arrow Lake a Lunar Lake
 • Pod­po­ra ak­tu­a­li­za­ce Micro­soft Win­dows 11 2023 Up­da­te
 • Před­běž­ná pod­po­ra pro pro­ce­so­ry Intel Clearwa­ter Fo­rest a Pan­ther Lake
 • Pod­po­ra ACPI 6.5
 • Po­drob­nos­ti o gra­fic­kém pro­ce­so­ru AMD Ra­de­on RX 6750 GRE 12GB
 • Po­drob­nos­ti o GPU pro Nvidia Ge­For­ce RTX 4080 Super

Ceny a dostupnost

Ro­di­na pro­duk­tů AI­DA­64 pro po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows se sklá­dá ze tří pod­ni­ko­vých edic a edice pro do­mác­nos­ti. Vlaj­ko­vou lodí spo­leč­nos­ti v ob­las­ti sprá­vy IT ma­jet­ku s funk­ce­mi di­a­gnos­ti­ky hard­wa­ru je AI­DA­64 Busi­ness, za­tím­co za nižší li­cenč­ní po­pla­tek je k dis­po­zi­ci také spe­ci­a­li­zo­va­né ře­še­ní pro in­ven­ta­ri­za­ci sítě s ná­zvem AI­DA­64 Ne­twork Audit. AI­DA­64 En­gi­neer, ur­če­ný pro fi­rem­ní in­že­ný­ry a IT tech­ni­ky, ob­sa­hu­je od­bor­né ná­stro­je, které nejsou k dis­po­zi­ci v AI­DA­64 Ex­tre­me, do­má­cí edici soft­wa­ru. Dnes jsou všech­ny čtyři edice AI­DA­64 ak­tu­a­li­zo­vá­ny na verzi 7.00.

AIDA64-cenik-2349


Mohlo by vás zajímat: