Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FinalWire vydal software AIDA64 ve verzi 6.50

Čtvrtek, 21 Říjen 2021 00:00

Tags: AIDA64 | Business | Engineer | eXtreme | Network Audit | Verze 6.50

AIDA64-2142Spo­leč­nost Fi­na­lWi­re ozná­mi­la 19. října oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­rů AI­DA­64 Ex­tre­me 6.50, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le, AI­DA­64 En­gi­neer 6.50, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry, AI­DA­64 Busi­ness 6.50, zá­klad­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu sítě pro malé a střed­ní pod­ni­ky a také soft­wa­ru AI­DA­64 Ne­twork Audit 6.50, sady ná­stro­jů učené pro audit sítí ke sběru a sprá­vě in­ven­tá­ře fi­rem­ní sítě.

Nová ak­tu­a­li­za­ce AI­DA­64 před­sta­vu­je pod­po­ru pro Win­dows 11 a pro­ce­sor AMD 4700S, mo­ni­to­ro­vá­ní hod­not sen­zo­rů na Vo­Co­re LCD dis­ple­jích a pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my pro­ce­so­rů AMD a Intel, jakož i no­vých gra­fik a vý­po­čet­ní tech­no­lo­gie GPGPU od AMD a Nvi­die.

Nové funkce a vylepšení

 • Podpora Microsoft Windows 11 a Windows Server 2022
 • AVX2 a FMA zrychlily 64bitové benchmarky pro AMD 4700S Cardinal CPU
 • Vylepšená podpora pro Intel Alder Lake CPU
 • Podpora Aqua Computer LeakShield senzoru
 • Vylepšená podpora pro procesory s 64 nebo více jádry
 • Podpora Matrix Orbital EVE4 a VoCore LCD
 • Vylepšená podpora pro základní desky LGA-1700
 • Podpora pro VMware Workstation v16
 • Podpora Ramaxel AM620 a AV310 SSD
 • GPU detaily pro AMD Radeon RX 6600M a 6700M Series
 • GPU detaily pro Nvidia CMP 50HX, CMP 170HX, GeForce RTX 3000 LHR Series

AIDA64 edice-2142

Pro­duk­to­vá ro­di­na AI­DA­64 pro po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows se sklá­dá ze tří pod­ni­ko­vých a jedné do­má­cí edice. Vlaj­ko­vá loď IT sprá­vy ma­jet­ku, na­bí­ze­ná s hard­wa­ro­vý­mi di­a­gnos­tic­ký­mi funk­ce­mi, je AI­DA­64 Busi­ness, za­tím­co ře­še­ní vy­hra­ze­né in­ven­ta­ri­za­ci sítě s ná­zvem AI­DA­64 Ne­twork Audit je k dis­po­zi­ci za nižší li­cenč­ní po­pla­tek. Pro fi­rem­ní in­že­ný­ry a IT tech­ni­ky je ur­če­na AI­DA­64 En­gi­neer s ex­pert­ní­mi ná­stro­ji, které nejsou k dis­po­zi­ci v AI­DA­64 Ex­tre­me, do­má­cí edici soft­wa­ru. Všech­ny čtyři edice AI­DA­64 jsou nyní ak­tu­a­li­zo­vá­ny na v6.50.

Více informací najdete na www.aida64.com, přehled novinek ve verzi 6.50 na www.aida64.com/whatsnew.


Mohlo by vás zajímat: