Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AIDA64 v6.60 s optimalizací pro Alder Lake a podporou DDR5

Úterý, 14 Prosinec 2021 01:09

Tags: AIDA64 | Alder Lake | Benchmark | DDR5 | Raptor Lake | Verze 6.60

Aida64-xe shot 17-2149Spo­leč­nost Fi­na­lWi­re ozná­mi­la 14. pro­sin­ce oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­rů AI­DA­64 Ex­tre­me 6.60, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a po­rov­ná­va­cí­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le, AI­DA­64 En­gi­neer 6.60, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a po­rov­ná­va­cí­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry, AI­DA­64 Busi­ness 6.60, zá­klad­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu sítě pro malé a střed­ní pod­ni­ky, a AI­DA­64 Ne­twork Audit 6.60, spe­ci­a­li­zo­va­né sady ná­stro­jů pro audit sítě pro shro­maž­ďo­vá­ní a sprá­vu in­ven­tá­ře fi­rem­ní sítě.

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru AI­DA­64 při­ná­ší op­ti­ma­li­zo­va­né ben­chmar­ky pro pro­ce­so­ry Intel „Alder Lake“ a „Rap­tor Lake“, vy­lep­še­ní pro pa­mě­ťo­vé mo­du­ly DDR5 a pa­mě­ťo­vé pro­fi­ly XMP 3.0 a pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my pro­ce­so­rů AMD a Intel a nové gra­fic­ké a vý­po­čet­ní tech­no­lo­gie GPGPU od AMD a Nvi­die.

Nové funkce a vylepšení

  • In­ten­ziv­ní ben­chmar­ky AVX-512 a AVX2 pro pro­ce­so­ry Intel Alder Lake a Rap­tor Lake
  • Vy­lep­še­ná pod­po­ra pro pro­ce­so­ry Intel Rap­tor Lake a pa­mě­ťo­vé mo­du­ly DDR5
  • Pod­po­ra pa­mě­ťo­vých pro­fi­lů DDR5 XMP 3.0
  • Před­běž­ná pod­po­ra pro­ce­so­rů Intel Me­te­or Lake
  • Po­drob­nos­ti o gra­fic­kých pro­ce­so­rech Nvi­dia Ge­For­ce RTX 2060 12 GB a Ge­For­ce RTX 3080 Ti Laptop

Více informací na www.aida64.com.


Mohlo by vás zajímat: