Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Shop System – Budoucnost moderní strojírenské výroby

Neděle, 18 Duben 2021 22:11

Tags: Binder jetting | Desktop Metal | MCAE Systems | Shop Sys­tem | Stro­jí­ren­ská vý­ro­ba | Webi­náře

dm-shop-system-2116Se­tka­li jste se již s tech­no­lo­gií 3D tisku zva­nou Bin­der Jet­ting? Znáte její hlav­ní cha­rak­te­ris­ti­ky, vý­rob­ní mož­nos­ti a klí­čo­vé vý­ho­dy? Je-li vám tato ob­last ne­zná­má, ne­vá­hej­te a při­poj­te se na další webi­nář MCAE Sys­tems, kde se do­zví­te vše pod­stat­né. A nejen to. Bude před­sta­ve­no za­ří­ze­ní Shop Sys­tem spo­leč­nos­ti Desktop Metal, které před­sta­vu­je zcela nový seg­ment mo­der­ní stro­jí­ren­ské vý­ro­by.

Zjis­tí­te, jak mů­že­te efek­tiv­ně­ji, rych­le­ji a pro­duk­tiv­ně­ji tisk­nout malé ko­vo­vé díly pro kon­co­vé po­u­ži­tí dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků. Navíc, s vy­ni­ka­jí­cí po­vr­cho­vou úpra­vou i roz­li­še­ním.
Během 30­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře se do­zví­te, jak co nej­lé­pe zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­ro­by ve svém pod­ni­ku. Zvět­ší­te tak vý­rob­ní ka­pa­ci­tu bez dal­ších ná­kla­dů na za­měst­nan­ce a je­jich čas.

Během webi­ná­ře a po něm se účast­ní­kům bude vě­no­vat Ma­ty­áš Cha­loup­ka a další jeho ko­le­go­vé z MCAE Sys­tems, kteří jsou nad­še­ný­mi fandy 3D tisku již ně­ko­lik let. V zá­vě­ru pre­zen­ta­ce se pak mů­že­te ptát na co­ko­liv, co vás o tech­no­lo­gii ko­vo­vé­ho 3D tisku i 3D tis­kár­ně Shop Sys­tem za­jí­má.

On-line webi­nář Shop Sys­tem: Bu­douc­nost mo­der­ní stro­jí­ren­ské vý­ro­by sle­duj­te 21. dubna 2021 od 9:30 hodin.

Pro re­gis­tra­ci na webi­nář po­u­žij­te tla­čít­ko níže.

Registrace MCAE

 


Mohlo by vás zajímat: