Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley oznamuje akvizici kanadské společnosti INRO

Neděle, 18 Duben 2021 23:03

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Digitální dvojčata | Infrastruktura | INRI | Mobilita

Emme-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti INRO Soft­ware, za­bý­va­jí­cí se mul­ti­mo­dál­ním do­prav­ním plá­no­vá­ním, si­mu­la­cemi pro­vo­zu a vi­zu­a­li­zač­ním soft­wa­rem pro mo­bi­li­tu. Akvi­zi­ce roz­ši­řu­je mož­nos­ti Bent­ley v ob­las­ti dů­le­ži­té­ho roz­vo­je di­gi­tál­ních dvoj­čat mo­bi­li­ty, právě když země včet­ně USA jsou při­pra­ve­ny ge­ne­ro­vat in­ves­ti­ce do in­frastruk­tu­ry a do­prav­ní sys­témy se musí vy­ví­jet rych­le­ji, aby vy­ho­vě­ly cílům ur­ba­ni­za­ce i sni­žo­vá­ní emisí uh­lí­ku a trans­for­ma­ci na elek­tric­ká a au­to­nomní vo­zi­dla.

Mon­tre­al­ské INRO již více než 40 let při­spí­vá k po­kro­ku v si­mu­la­ci a mo­de­lo­vá­ní mo­bi­li­ty pro me­t­ro­po­lit­ní, re­gi­o­nál­ní a ná­rod­ní do­prav­ní a tran­zit­ní ope­rá­to­ry a plá­no­va­cí agen­tu­ry. Mezi uži­va­te­le na­bíd­ky mul­ti­mo­dál­ních si­mu­la­cí patří ně­kte­ré z nej­ruš­něj­ších tran­zit­ních sys­té­mů a metra na světě.

INRO products-2116

Mezi INRO pro­duk­ty patří Emme – mul­ti­mo­dál­ní sys­tém plá­no­vá­ní do­pra­vy pro prognózy měst­ské, re­gi­o­nál­ní a ná­rod­ní do­pra­vy, Dy­na­meq – plat­for­ma pro si­mu­la­ci pro­vo­zu na zá­kla­dě vo­zi­del pro plá­no­vá­ní do­pra­vy v celém městě, a Ci­ty­Phi – ře­še­ní vi­zu­a­li­za­ce mo­bi­li­ty po­sky­tu­jí­cí vi­zu­a­li­za­ci dat a vi­zu­ál­ní ana­lý­zu roz­sáh­lých mo­bil­ních a ge­o­prosto­ro­vých da­to­vých sad.
Kom­bi­na­ce schop­nos­tí po­kro­či­lé si­mu­la­ce pro­vo­zu a vo­zi­del firmy INRO se soft­warem pro si­mu­la­ci ces­tu­jí­cích a chod­ců a měst­ské ar­chi­tek­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley, včet­ně CUBE, Street­ly­tics, LE­GI­ON a Ope­nRoads, staví Bent­ley do velmi silné po­zi­ce pro po­sky­to­vá­ní kom­plex­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat mul­ti­mo­dál­ních do­prav­ních sys­té­mů ve měst­ském, me­t­ro­po­lit­ním, re­gi­o­nál­ním a ná­rod­ním mě­řít­ku.
Více in­for­ma­cí na www.bentley.com.

 


Mohlo by vás zajímat: