Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens a SAP rozšiřují partnerství

Neděle, 18 Duben 2021 23:55

Tags: Partnerství | SAP | Siemens | Služby | Životní cyklus majetku

Siemens SAP SAL-2116Spo­leč­nos­ti SAP a Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­ly 14. dubna 2021 roz­ší­ře­ní svého part­ner­ství, které oběma spo­leč­nos­tem umož­ní do­dá­vat nová ře­še­ní pro služ­by a ži­vot­ní cyk­lus ma­jet­ku. S po­čá­teč­ním za­mě­ře­ním na dis­krét­ní vý­ro­bu začne Si­e­mens na­bí­zet SAP Asset In­tel­li­gen­ce Ne­twork, apli­ka­ci SAP Asset Stra­te­gy and Per­for­man­ce Ma­nage­ment a ba­lí­ček SAP En­ter­pri­se Port­fo­lio and Pro­ject Ma­nage­ment.

Spo­leč­nost SAP na­bíd­ne port­fo­lio soft­wa­ro­vých slu­žeb Si­e­mens Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu (SLM), které po­skyt­ne eko­sys­tém s in­te­gro­va­ným ser­vis­ním in­že­nýr­stvím a ma­jet­ko­vým pro­vo­zem. Spo­leč­nos­ti plá­nu­jí do­dá­vat nové clou­do­vé služ­by, které mohou vý­rob­cům prů­mys­lo­vé­ho vy­ba­ve­ní po­mo­ci zvý­šit kri­tic­kou pro­voz­ní efek­ti­vi­tu ma­jet­ku, vy­hnout se ne­plá­no­va­ným pro­sto­jům a zkrá­tit cykly ná­vr­hu při pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní.
V ná­vaz­nos­ti na stra­te­gic­ké part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Si­e­mens a SAP, které bylo ozná­me­no v čer­ven­ci 2020, mohou tato nová ře­še­ní umož­nit vý­rob­cům prů­mys­lo­vé­ho vy­ba­ve­ní po­sky­to­vat nové služ­by a ob­chod­ní mo­de­ly pro in­sta­lo­va­ná za­ří­ze­ní a po­má­hat ma­ji­te­lům a pro­vo­zo­va­te­lům vy­u­ží­vat pro­voz­ní po­znatky ke zvý­še­ní vy­u­ži­tí ma­jet­ku při ma­xi­ma­li­za­ci bez­peč­nos­ti a sní­že­ní rizik.
Nová Si­e­mens ře­še­ní jsou na­vr­že­na tak, aby vy­u­ži­la prvky port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­to­r, včet­ně port­fo­lia Te­am­cen­te­r, Mind­Sphe­re, prů­mys­lo­vé­ho IoT jako služ­by a ře­še­ní Si­e­men­s Asset Per­for­man­ce Ma­nage­ment a low-code plat­for­my Men­dix a Da­ta­Hub, spo­leč­ně s clou­do­vý­mi apli­ka­ce­mi SAP In­tel­li­gent Asset Ma­nage­ment a SAP En­ter­pri­se Port­fo­lio a Pro­ject Ma­nage­ment.
Celou tiskovou zprávu v angličtině najdete zde.


Mohlo by vás zajímat: