Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Materialise získává Link3D

Pondělí, 19 Duben 2021 16:15

Tags: Aditiiv­ní­ workflow | Akvizice | Lin­k3D | Magics | Ma­te­ri­a­li­se | MES

Materialise announes option to buy Link3D-2117Spo­leč­nost Ma­te­ri­a­li­se zís­ka­la mož­nost kou­pit Lin­k3D, spo­leč­nost s adi­tiv­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py a sys­témy pro vý­ro­bu (MES). Ma­te­ri­a­li­se tak bude moci lépe po­má­hat spo­leč­nos­tem ovlá­dat je­jich vý­rob­ní úroveň v oka­mži­ku, kdy roz­ši­řu­jí svou adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) a zvy­šu­jí objem pro­duk­ce. Navíc to Ma­te­ri­a­li­ze umož­ní urych­lit svůj har­mo­no­gram a na­bíd­nout clou­do­vý pří­stup ke své in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé plat­for­mě.

Rov­něž se oče­ká­vá roz­ší­ře­ní prů­mys­lo­vé zá­kaz­nic­ké zá­klad­ny Ma­te­ri­a­li­se v Se­ver­ní Ame­ri­ce, Ev­ro­pě, Asii a Ti­cho­mo­ří a na­bíd­ka bez­pro­blé­mo­vé­ho při­po­je­ní Lin­k3D k 3D tis­ko­vé sadě Ma­te­ri­a­li­se Ma­gics zá­kaz­ní­kům.

link3d-ames-software-2117

Lin­k3D na­bí­zí soft­ware pro adi­tiv­ní MES pra­cov­ní po­stu­py, který spo­leč­nos­tem po­má­há šká­lo­vat své di­gi­tál­ní vý­rob­ní ope­ra­ce na­příč slo­ži­tý­mi do­da­va­tel­ský­mi ře­těz­ci a IT pro­stře­dí­mi. Jeho ře­še­ní MES a pra­cov­ní po­stu­py po­má­ha­jí po­sí­lit cel­ko­vé při­je­tí adi­tiv­ní vý­ro­by pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu v hlav­ních vý­rob­ních od­vět­vích prů­mys­lu, včet­ně le­tec­ké­ho, au­to­mo­bi­lo­vé­ho, spo­třeb­ní­ho, lé­kař­ské­ho a ener­ge­tic­ké­ho.
Více in­for­ma­cí na­jde­te v ori­gi­nál­ní tis­ko­vé zprá­vě nebo na webu www.materialise.com.

 


Mohlo by vás zajímat: