Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jsou chytré technologie spojenci či nepřátelé seniorů?

Pondělí, 03 Květen 2021 21:59

Tags: Challenge | I-CARE-SMART | Silver Star | Sociální služby

I-Care-Smart-2119So­ci­ál­ní služ­by Praha 9, z.ú. zvou práv­nic­ké i fy­zic­ké osoby k účas­ti na výzvě Sil­ver Star Challen­ge v rámci pro­jek­tu I-CARE-SMART Ev­rop­ské­ho fondu pro re­gi­o­nál­ní roz­voj, za­mě­ře­né na tvor­bu ino­va­tiv­ních pří­stu­pů při ře­še­ní po­třeb se­ni­o­rů v České re­pub­li­ce. Je cí­le­na na vy­tvá­ře­ní ino­va­tiv­ních ře­še­ní, která budou re­a­go­vat na po­tře­by se­ni­o­rů.

Projekt CE 1516 i-Care-Smart-2119

„Ze sta­tis­tik ČSÚ vy­plý­vá, že počet osob ve věku 65 let a více roste a po­dob­ně tomu bude i na­dá­le. Po­zi­tiv­ní při­tom je, že se zvy­šu­je je­jich prů­měr­ný věk, takže sto­le­tí mezi námi dnes nejsou vý­jim­kou,“ říká Mi­cha­e­la Žáč­ko­vá, ře­di­tel­ka So­ci­ál­ních slu­žeb Praha 9, z.ú. „V sou­vis­los­ti s tím je stále ak­tu­ál­něj­ší pro­ble­ma­ti­ka vy­tvo­řit jim co nej­lep­ší pod­mín­ky pro pl­no­hod­not­ný život. Tedy ta­ko­vé, kdy se ne­bu­dou cítit, že jsou na ,okra­ji spo­leč­nos­ti‘, ale její sou­čás­tí se vším všudy,“ do­dá­vá. Dále zdů­razňuje, že zku­še­nos­ti z roz­vi­nu­tých zemí uka­zu­jí, jak velký vliv mají smys­lu­pl­né ak­ti­vi­ty spo­je­né s chyt­rý­mi ře­še­ní­mi a mo­der­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi na du­šev­ní a fy­zic­ké zdra­ví se­ni­o­rů. Ná­kla­dy vy­na­lo­že­né touto ces­tou se ně­ko­li­ka­ná­sob­ně vrací ve sní­že­ní pro­střed­ků na zdra­vot­ní péči a do­pro­vod­né služ­by.

Imobilni klientka domova senioru na virtualnim vylete u more-2119

Pro­jekt I-CARE-SMART si proto klade za cíl pro­po­jit se­ni­o­ry, or­gá­ny míst­ní sa­mo­sprá­vy, po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ních a so­ci­ál­ních slu­žeb, re­pre­zen­tan­ty vý­zku­mu a vý­vo­je a před­sta­vi­te­le busi­nessu z dů­vo­du na­vá­zá­ní dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce při tvor­bě pod­mí­nek, jež budou re­a­go­vat na po­tře­by ge­ne­ra­ce, která je na za­slou­že­ném od­po­čin­ku. „Dlou­ho­do­bá vzá­jem­ná sou­čin­nost všech ak­té­rů by měla za­jis­tit, že po­tře­by se­ni­o­rů budou zo­hled­ně­ny ve všech fá­zích pro­ce­su vý­vo­je chyt­rých ře­še­ní. Díky prů­běž­né va­li­da­ci kon­co­vý­mi uži­va­te­li se sta­nou tato ře­še­ní snáze tržně zhod­no­ti­tel­ná,“ vy­svět­lu­je Ve­ro­ni­ka Sch­war­zo­vá, ma­na­žer pro­jek­tu I-CARE-SMART za So­ci­ál­ní služ­by Praha 9, z.ú. cíl pro­jek­tu.

Výzva je ur­če­na startu­pům, malým až střed­ním pod­ni­kům, uni­ver­zi­tám, vý­zkum­ným týmům a dal­ším ino­vač­ním sub­jek­tům (práv­nic­kým i fy­zic­kým oso­bám), které se vě­nu­jí tech­no­lo­giím v ob­las­ti ře­še­ní po­třeb se­ni­o­rů, pod­po­ry při péči o se­ni­o­ry a v ob­las­ti zdra­vot­ní a so­ci­ál­ní péče a s tím spo­je­ných vol­no­ča­so­vých ak­ti­vit. Na­vr­ho­va­ná ře­še­ní by měla re­a­go­vat zejmé­na na ná­sle­du­jí­cí po­tře­by osob v dů­cho­do­vém věku: pod­po­ra soběstač­nos­ti, za­cho­vá­ní co možná nej­vyš­ší míry au­to­no­mie a ne­zá­vis­los­ti, mož­nost zů­stat co nejdéle v do­má­cím pro­stře­dí, bez­pe­čí a jis­to­ta při pro­vá­dě­ní běž­ných kaž­do­den­ních čin­nos­tí (hy­gi­e­na, jídlo, péče o tělo), při pro­vá­dě­ní po­moc­ných kaž­do­den­ních ak­ti­vit (na­ku­po­vá­ní, ces­to­vá­ní po městě, pří­pra­va léků) či vy­u­ži­tí vol­né­ho času (zpro­střed­ko­vá­ní pod­ně­tů, zá­žit­ků a ak­ti­vit). Vy­brat si mů­že­te buď výzvu me­zi­ná­rod­ní (uzá­věr­ka při­hlá­šek je do 12. květ­na 2021), nebo re­gi­o­nál­ní výzvu pro Čes­kou re­pub­li­ku (uzá­vě­ra při­hlá­šek 31. květ­na 2021). Více in­for­ma­cí zís­ka­jí no­vi­ná­ři a další zá­jem­ci na on­li­ne tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, která se bude konat 5. květ­na 2021.

For­mu­lář k při­hlá­še­ní do výzvy na­lez­ne­te na me­zi­ná­rod­ní plat­for­mě Sil­ver Star silverstar-platform.eu.
Více informací o projektu I-CARE-SMART na www.interreg-central.eu.

 


Mohlo by vás zajímat: