Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter FLOEFD 2021 pro CFD simulace a větší produktivitu

Středa, 05 Květen 2021 00:54

Tags: CFD | FloEFD | Siemens | Simcentrer | Simulace | Testování

Simcenter FLOEFD 2021-2119Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la 3. květ­na nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Sim­cen­ter FLO­EFD, vý­kon­né­ho ná­stro­je vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) pro kon­strukč­ní in­že­ný­ry. Sim­cen­ter FLO­EFD po­má­há uži­va­te­lům pře­dem na­po­do­bit CFD si­mu­la­ci na za­čát­ku pro­ce­su ná­vr­hu, aby po­cho­pi­li cho­vá­ní svých kon­cep­tů.

Díky své je­di­neč­né tech­no­lo­gii může zkrá­tit cel­ko­vou dobu si­mu­la­ce až o 75 % a běží bez pro­blé­mů uvnitř soft­wa­rů NX, Solid Edge, CATIA V5 a Creo. Nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je vý­znam­né nové funk­ce, které ná­vr­há­řům umožňují vy­u­ží­vat ply­nu­lé pra­cov­ní pro­stře­dí, a také vy­lep­še­ní, která roz­ši­řu­jí mož­nos­ti te­pel­né si­mu­la­ce a osvět­lo­va­cí apli­ka­ce. Sim­cen­ter FLO­EFD je sou­čás­tí port­fo­lia si­mu­lač­ních a tes­to­va­cích ře­še­ní Sim­cen­ter v rámci port­fo­lia in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor firmy Si­e­mens.
Sim­cen­ter FLO­EFD za­hr­nu­je klí­čo­vá vy­lep­še­ní v rámci in­te­gra­ce pro­ce­sů, což umožňuje kon­struk­té­rům im­ple­men­to­vat CFD ře­še­ní v rámci je­jich pra­cov­ní­ho po­stu­pu bez nut­nos­ti změn pro­ce­su. Sim­cen­ter FLO­EFD pro NX pro­jek­ty a vý­sled­ky lze nyní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty plně spra­vo­vat v soft­wa­ru Te­am­cen­ter. Nové in­te­gra­ce se soft­warem Hy­per­Ly­nx, sadou ana­ly­tic­ké­ho a ově­řo­va­cí­ho soft­wa­ru pro PCB in­že­ný­ry, umožňují vy­lep­še­nou te­pel­nou ana­lý­zu a přes­něj­ší si­mu­la­ci desek ploš­ných spojů (PCB) s při­hléd­nu­tím k jevu Jou­le­o­va ohře­vu.
Sim­cen­ter FLO­EFD v nej­no­věj­ší verzi také za­hr­nu­je roz­ší­ře­né funk­ce za­lo­že­né na soft­wa­ro­vé tech­no­lo­gii Sim­cen­ter MAG­NET, které zvy­šu­jí přes­nost te­pel­né si­mu­la­ce s ohle­dem na elek­tro­mag­ne­tic­ké jevy. Přímá in­te­gra­ce struk­tu­rál­ní ana­lý­zy umožňuje uži­va­te­lům za­mě­ře­ným na CAD snad­no apli­ko­vat CFD vý­sled­ky k přes­né­mu pro­vá­dě­ní li­ne­ár­ní sta­tic­ké ana­lý­zy slo­ži­tých PCB. Nové roz­hra­ní k soft­wa­ru Sim­cen­ter Na­stran umožňuje snad­ný pře­nos vý­sled­ků CFD pro so­fis­ti­ko­va­něj­ší struk­tu­rál­ní ana­lý­zu v soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D. Nová vy­lep­še­ní pro osvět­lo­va­cí apli­ka­ce navíc za­hr­nu­jí mo­du­la­ci šířky pulzu svě­tel­né­ho zdro­je a si­mu­la­ci roz­pty­lu a fo­to­lu­mi­nis­cen­ci fos­fo­ro­vých čás­tic, které se po­u­ží­va­jí při vý­ro­bě LED diod.

Další in­for­ma­ce o Sim­cen­ter FLO­EFD na­jde­te na blogs.sw.siemens.com.

 


Mohlo by vás zajímat: