Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PlanRadar mezi 5 nejlepšími programy pro architekty a projektanty

Pondělí, 31 Květen 2021 21:42

Tags: BIM | PlanRadar | Projekty | Spolupráce | Stavebnictví

All DevicesV ar­chi­tek­tu­ře a ve sta­veb­nic­tví má zá­sad­ní vý­znam přes­nost. I z to­ho­to dů­vo­du ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti vy­hle­dá­va­jí soft­wa­ro­vé pro­gra­my, které jim vy­so­kou přes­nost za­jis­tí. Mo­der­ní apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví by měly pod­po­ro­vat také mož­nost spo­lu­prá­ce všech, kteří se na pro­jek­tech po­dí­le­jí, a navíc muse­jí být jed­no­du­ché na ovlá­dá­ní.

Jen ta­ko­vé apli­ka­ce sku­teč­ně po­mo­hou zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit práci. Mož­nost na­hlí­žet kde­ko­liv, i mimo kan­ce­lář, do sta­veb­ních plánů a další do­ku­men­ta­ce, navíc i ve 3D, je dnes už je­jich ne­po­stra­da­tel­ným pří­no­sem.

Soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro ar­chi­tek­ty a pro­jek­tan­ty exis­tu­je celá řada a vy­brat si z nich ne­mu­sí být pro firmy a sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly v běž­ném pro­vo­zu snad­né. Zde je výběr pěti apli­ka­cí, které stojí za vy­zkou­še­ní.

Pla­nRa­dar

Vel­kým pří­no­sem této apli­ka­ce je pro­po­je­ní všech účast­ní­ků sta­veb­ní­ho pro­ce­su v re­ál­ném čase, od ar­chi­tek­tů, přes pro­jek­tan­ty, in­že­ný­ry, stav­by­ve­dou­cí, ge­ne­rál­ní do­da­va­te­le až po in­ves­to­ry. Všich­ni mohou pra­co­vat s ak­tu­ál­ní sta­veb­ní do­ku­men­ta­cí, jako jsou pů­do­ry­sy, po­hle­dy a různé řezy, ve kte­rých zá­ro­veň vidí pro­ve­de­né změny, které jsou ba­rev­ně vy­zna­če­né. Uži­va­te­lé mají po­mo­cí svého za­ří­ze­ní pří­stup jen k těm datům, která jim byla zpří­stup­ně­na.
Za­jí­ma­vou funk­cí jsou tzv. Po­ža­dav­ky, které se ihned za­zna­me­ná­va­jí do plánu. Po­ža­da­vek, což může být např. opra­va ur­či­té zá­va­dy, lze pou­hým do­ty­kem prstu zadat jako úkol zod­po­věd­né osobě a při­dat k úkoly další in­for­ma­ce. Ne­chy­bí ani mož­nost tvor­by re­por­tů a nově Pla­nRa­dar při­dal modul BIM, který lze vy­u­ží­vat pro práci s 3D mo­de­ly.

BIMx

Apli­ka­ce BIMx je mo­bil­ní roz­ší­ře­ní soft­wa­ru Ar­chi­cad pri­már­ně ur­če­né­ho pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty a in­že­ný­ry. Ti si mohou plány pro­hlí­žet ve 2D i 3D a také v ob­je­mo­vých mo­de­lech. Apli­ka­ce je uži­teč­ným po­moc­ní­kem při pre­zen­ta­cích pro in­ves­to­ry a kli­en­ty, pro­to­že umožňuje rych­lá zob­ra­ze­ní, vi­zu­a­li­za­ce ob­jek­tů z ptačí per­spek­ti­vy nebo pro­zkou­má­ní in­te­ri­é­rů.

Au­to­CAD

Au­to­CAD je pro ar­chi­tek­ty známé soft­wa­ro­vé ře­še­ní. Na­bí­zí mo­bil­ní pří­stup, který umožňuje fle­xi­bil­ní úpra­vy do­ku­men­tů a plánů mimo kan­ce­lář. Vy­u­žít lze kres­lí­cí ná­stro­je, s je­jichž po­mo­cí mohou ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti re­vi­do­vat ná­hle­dy pů­do­rysů. V apli­ka­ci je možné do­ku­men­ta­ci tisk­nout, pra­co­vat se sou­bo­ry DWG a vy­u­žít na­vi­ga­ci v plánu pro­střed­nic­tvím mo­du­lu GPS.

For­mIt

Pro ar­chi­tek­ty a pro­jek­tan­ty, kteří po­tře­bu­jí za­chy­tit své spon­tán­ní ná­pa­dy a ne­sta­čí jim tužka a papír, je za­jí­ma­vý Au­to­de­sk For­mIt, který kom­bi­nu­je ar­chi­tek­tem za­da­né in­for­ma­ce s vlast­ním da­to­vým fon­dem. Díky tomu je snaz­ší vy­tvá­řet různé formy, při­způ­so­be­ní, ale také tak mohou vzni­kat svě­tel­né stu­die nebo rych­lé testy ma­te­ri­á­lů a po­vrchů. I tato apli­ka­ce pod­po­ru­je BIM, ne­chy­bí tedy mož­nost pro­chá­zet 3D mo­de­ly, pro­vá­dět změny během oka­mži­ku a vše sdí­let s ko­le­gy.

 Sket­chUP

Sket­chUP je za­jí­ma­vým ře­še­ním pro ši­ro­kou sku­pi­nu uži­va­te­lů. Své uplat­ně­ní najde nejen u ar­chi­tek­tů, ale také u laiků. Pod­sta­tou této apli­ka­ce je na­bíd­ka pro­duk­tů ji­ných vý­rob­ců, které umí po­u­ží­vat velmi dobře z hle­dis­ka na­vi­ga­ce, po­lo­ho­vá­ní kamer, při­blí­že­ní i správ­né per­spek­ti­vy. Jde o velmi jed­no­du­ché ře­še­ní umožňující zob­ra­zo­vat troj­roz­měr­né ob­jek­ty i mimo kan­ce­lář.

Článek dodala rakouská společnost PlanRadar – planradar.com/cz.


Mohlo by vás zajímat: