Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DENSO nasazuje softwarové portfolio firmy Siemens

Sobota, 26 Červen 2021 00:25

Tags: Automobily | DENSO | Komponenty | Siemens | Simcenter | Software | Teamcenter

Siemens Denso June2021-2126Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 24. červ­na, že spo­leč­nost Denso Cor­po­rati­on, glo­bál­ní vý­rob­ce au­to­mo­bi­lo­vých kom­po­nen­tů, si vy­bra­la soft­wa­ro­vé port­fo­lio spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro tech­no­lo­gic­ký zá­klad příští ge­ne­ra­ce vý­vo­je za­lo­že­né­ho na mo­de­lech (MBD). Po­mo­cí si­mu­la­cí za­lo­že­ných na mo­de­lech může Denso vy­ře­šit stá­va­jí­cí pro­blémy a pro­zkou­mat ši­ro­kou škálu ná­vr­ho­vých mož­nos­tí, na za­čát­ku pro­ce­su a před vy­tvo­ře­ním fy­zic­kých mo­de­lů.

Oče­ká­vá se, že tento nový pro­ces zkrá­tí čas po­třeb­ný pro vývoj pro­duk­tu, sníží ná­kla­dy, zvýší kva­li­tu ná­vr­hu a zlep­ší kon­ku­ren­ce­schop­nost.
Si­e­mens pod­po­ří pro­jekt pro­střed­nic­tvím růz­ných slu­žeb, včet­ně pro­ces­ní­ho po­ra­den­ství, pro­vá­dě­ní pi­lot­ních pro­jek­tů na místě ná­vr­hu a za­ve­de­ní pro­ce­sů pro mo­de­lo­vá­ní. Ře­še­ní Sim­cen­ter jsou na­sa­zo­vá­na pro po­u­ži­tí ná­vr­há­ři, kteří nyní mohou pro­vá­dět 1D si­mu­la­ci sys­té­mu spo­leč­ně se spe­ci­a­lis­ty na ana­lý­zu, za­tím­co soft­ware Te­am­cen­ter umož­ňuje bez­pro­blé­mo­vou dis­tri­buci dat mo­de­lu mezi glo­bál­ní­mi místy.
Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl pro­chá­zí trans­for­ma­cí jed­nou za sto­le­tí. Dlou­ho­do­bým úsi­lím spo­leč­nos­ti Denso usi­lo­vat o hod­no­tu z po­hle­du vo­zi­dla i sub­sys­té­mu je stra­te­gie pro zvý­še­ní růstu a zis­ko­vos­ti. Mezi kon­krét­ní pří­kla­dy pro­gra­mů, které mohou vést ke zvý­še­ní hod­no­ty, patří elek­tri­fi­ka­ce a im­ple­men­ta­ce po­kro­či­lé bez­peč­nos­ti a au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní. K do­sa­že­ní těch­to cílů za­há­ji­lo Denso za­vá­dě­ní MBD v celé spo­leč­nos­ti.
Denso je dlou­ho­do­bým Si­e­mens part­ne­rem při vý­vo­ji Si­e­mens soft­wa­ru včet­ně soft­wa­ru NX.


Mohlo by vás zajímat: