Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software Siemens u návrhu solárního závodního vozu

Neděle, 08 Srpen 2021 22:39

Tags: Aachen | Siemens | Solární závodní vůz | Sonnenwagen | Sonnenwagen 3

sowa3 studio2 wo-background-2132Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­re spon­zo­ru­je Team Son­nen­wa­gen Aachen – ně­mec­kou stu­dent­skou ini­ci­a­ti­vu za­mě­ře­nou na vý­voj no­vých kon­cep­tů udr­ži­tel­né mo­bi­li­ty – v pro­ce­su ná­vr­hu a vý­vo­je so­lár­ní­ho zá­vod­ní­ho vozu Son­nen­wa­gen 3. Son­nen­wa­gen vy­u­ží­vá soft­ware Te­am­cen­ter k ře­še­ní ko­or­di­na­ce a op­ti­ma­li­za­ce vzá­jem­ně zá­vis­lých ob­las­tí ae­ro­dy­na­mi­ky, me­cha­nic­kých a elek­tric­kých sys­té­mů a kon­struk­ce vo­zi­dla podle pev­né­ho plánu.

Ze­fek­tiv­ně­ním vý­mě­ny mezi soft­wa­ry NX a Sim­cen­ter včet­ně Sim­cen­te­ru STAR-CCM+ a Sim­cen­te­ru Ame­sim umož­ňu­je Te­am­cen­ter Son­nen­wa­ge­nu snad­něj­ší a efek­tiv­něj­ší vý­mě­nu na­vr­že­ných mo­de­lů mezi apli­ka­ce­mi.
Son­nen­wa­gen po­u­ží­vá Te­am­cen­ter, ná­stroj v rámci port­fo­lia in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ru a slu­žeb Sie­mens Xce­le­ra­tor, k ury­ch­le­ní pro­ce­su ná­vr­hu a ome­ze­ní do­da­teč­né po­tře­by plá­no­vá­ní a ko­or­di­na­ce. Na­vr­ho­vá­ní so­lár­ní­ho vozu jako Son­nen­wa­gen 3 vy­ža­du­je, aby tým zvlá­dl mno­ho růz­ných dílů, které je tře­ba in­te­gro­vat do hlav­ní se­sta­vy. Díky po­u­ži­tí Te­am­cen­te­ru jako ná­stro­je pro sprá­vu dat, do­ká­zal Son­nen­wa­gen zrych­lit ite­rač­ní cykly a na­vrh­nout lepší Son­nen­wa­gen 3.
Son­nen­wa­gen do znač­né míry těžil z vy­so­ce in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ro­vé­ho port­fo­lia v kom­bi­na­ci s vý­kon­ný­mi si­mu­lač­ní­mi ná­stro­ji. Soft­wa­re Sie­mens NX umož­nil Son­nen­wa­ge­nu na­vrh­nout nový vněj­ší plášť so­lár­ní­ho vozu Son­nen­wa­gen 3, když jej mohli pře­nést do Sim­cen­te­ru STAR CCM+ a po­sou­dit jeho ae­ro­dy­na­mic­kou účin­nost. Díky tomu, že Te­am­cen­ter umož­ňu­je efek­tiv­ní vý­mě­nu mo­de­lů na­příč apli­ka­ce­mi, může tým tyto vý­sled­ky pře­vést zpět do soft­wa­ru Sie­mens NX, aby op­ti­ma­li­zo­val návrh a znovu spus­til ite­rač­ní cyk­lus. Kromě toho může tým po­mo­cí Sie­mens Ame­si­mu rych­le si­mu­lo­vat kom­po­nen­ty na­vr­že­né v NX podle je­jich funk­cí a vý­sled­ky pou­žít pro op­ti­ma­li­za­ci kom­po­nen­ty v NX.
Uve­de­ná tis­ko­vá zprá­va je k dis­po­zi­ci v ce­lém zně­ní v an­g­lič­ti­ně na tom­to od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: