Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak předcházet odstávkám eskalátorů v pražském metru

Neděle, 15 Srpen 2021 00:21

Tags: Eskalátory | Metro | Neuron Soundware | Odstávky | Praha

Neuron Soundware Metro Praha-2133Me­cha­nic­ké sou­čás­ti stro­jů se ne­u­stá­lým po­u­ží­vá­ním opo­tře­bo­vá­va­jí, a o es­ka­lá­to­rech v metru, které denně usnad­ňu­jí pohyb stov­kám ti­sí­ců lidí, to platí dvoj­ná­sob. O to více pak všech­ny bolí (nejen nohy), když kvůli po­ru­še dojde k od­stáv­ce. V pří­pa­dě es­ka­lá­to­rů navíc zne­snad­ňuje opra­vy slo­ži­tý pří­stup k za­ří­ze­ní, nut­nost oprav mimo běžný pro­voz, delší če­ka­cí lhůty na ná­hrad­ní díly a ce­no­vá ná­roč­nost je­jich skla­do­vá­ní.

Tech­no­lo­gie, která kon­ti­nu­ál­ně mo­ni­to­ru­je zvuk es­ka­lá­to­rů umožňuje efek­tiv­něj­ší kon­t­rol­ní a in­spekč­ní čin­nost ope­rá­to­rům metra, kteří se mohou díky in­for­ma­cím ze sys­té­mu za­mě­řit na kon­krét­ní za­ří­ze­ní (nebo jeho části) a lépe sle­do­vat míru opo­tře­be­ní.
Pokud dojde ke škodě na es­ka­lá­to­ru, pak se jedná o ne­ma­lé část­ky – jeden roz­bi­tý schod zna­me­ná ná­klad ve výši 15 tisíc korun; v mo­men­tě kdy se jedná na­pří­klad o pro­d­ře­ní dráž­ky od ka­mín­ku, který se za­sek­ne do zubů, tak tam už jde o část­ky třeba i 2,5 mil. Kč při po­ru­še ce­lé­ho es­ka­lá­to­ru.

Pře­čtě­te si člá­nek s po­drob­nost­mi o in­sta­la­ci a pro­vo­zu tech­no­lo­gie, která nyní sle­du­je 21 es­ka­lá­to­rů po­mo­cí 210 sen­zo­rů.
Po­dí­vej­te se na video, jak Neu­ron soun­d­ware po­má­há praž­ské­mu Do­prav­ní­mu pod­ni­ku řešit tyto pro­blémy na­sa­ze­ním ře­še­ní pro pre­dik­tiv­ní údrž­bu.


Mohlo by vás zajímat: