Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SwifDoo oznamuje bezplatný nástroj pro správu PDF

Sobota, 21 Srpen 2021 23:13

Tags: PDF | Správa | SwifDoo PDF | Swi­f­Doo Tech­no­lo­gy

SwifDoo PDF-2134Ne­dáv­no ozná­me­né Swi­f­Doo PDF je bez­plat­ný ná­stroj na sprá­vu PDF pro spo­tře­bi­te­le. Mnoho vý­vo­já­řů si vši­mlo ros­tou­cí­ho tren­du po­u­ží­vá­ní PDF a vy­tvo­ři­lo kon­ku­renč­ní PDF pro­duk­ty, aby vy­ho­vo­va­ly po­tře­bám spo­tře­bi­te­lů, včet­ně Micro­sof­tu. Swi­f­Doo Tech­no­lo­gy vy­vi­nu­la ve snaze kon­ku­ro­vat v ros­tou­cí­mu od­vět­ví sprá­vy do­ku­men­tů Swi­f­Doo PDF, in­ze­ro­va­ný jako snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware.

Swi­f­Doo PDF je uži­teč­né ře­še­ní, které po­sky­tu­je více než 30 funk­cí, od vy­tvá­ře­ní, úpra­vy, pro­hlí­že­ní až po pře­vod, ko­men­tá­ře a ochra­nu.

Swi­f­Doo PDF uži­va­te­lům umožňuje:

  • Ano­to­vat: Zvý­razňování, zvý­raz­ně­ní ob­las­ti, pod­tr­ho­vá­ní, pře­škr­tá­vá­ní a při­dá­vá­ní textu, tvarů, ra­zí­tek, po­zná­mek a linek;
  • Upra­vo­vat: Při­dá­vá­ní ob­ráz­ků nebo od­ka­zů, oře­zá­vá­ní strá­nek, za­bí­le­ní, při­dá­ní zá­hla­ví, zá­pa­tí a čísel strá­nek a OCR;
  • Pře­vá­dět: do­ku­ment PDF na Micro­soft Of­fi­ce Word, Power­Point, ta­bul­ko­vý pro­ce­sor Excel, ob­rá­zek (JPG, PNG, BMP, TIF), text, CAD, HTML a na­o­pak;
  • Or­ga­ni­zo­vat: Kom­bi­no­vá­ní, roz­dě­lo­vá­ní, ex­tra­ho­vá­ní, vy­ma­zá­vá­ní, vklá­dá­ní, na­hra­zo­vá­ní a otá­če­ní PDF strá­nek;
  • Sdí­let: E -mai­lem, Dro­p­bo­xem a Dis­kem Go­o­gle;
  • Chrá­nit: Šif­ro­vá­ní, de­šif­ro­vá­ní, vklá­dá­ní vo­do­zna­ku a při­dá­vá­ní elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su.

Po­znám­ka re­dak­ce: Swi­f­Doo PDF jsme zatím netes­to­va­li, ale máme ur­či­té po­chy­by o udá­va­né bez­plat­nos­ti (free) to­ho­to ná­stro­je. Mezi dů­vo­dy, proč může být Swi­f­Doo PDF spo­leh­li­vým PDF ře­še­ním, je totiž uve­de­no, že k dis­po­zi­ci je 7den­ní bez­plat­ná zku­šeb­ní verze pro ne­re­gis­tro­va­né uži­va­te­le a 30­den­ní bez­plat­ná zku­šeb­ní verze pro re­gis­tro­va­né uži­va­te­le.


Mohlo by vás zajímat: