Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aras aktualizuje aplikaci pro správu variant

Pondělí, 22 Květen 2023 14:34

Tags: Aras | Konfigurace výrobků | Produktové platformy | Správa | Variant Management

Aras-variant management-2321Aras, po­sky­tu­jí­cí nej­vý­kon­něj­ší níz­kokódovou plat­for­mu s apli­ka­ce­mi pro návrh, kon­struk­ci a pro­voz slo­ži­tých pro­duk­tů, ozná­mil 22. květ­na do­stup­nost nej­no­věj­ší verze své apli­ka­ce Va­ri­ant Ma­nage­ment, která při­ná­ší funk­ce ur­če­né ke sprá­vě va­ri­a­bi­li­ty pro­duk­to­vých plat­fo­rem na růz­ných úrov­ních za­stou­pe­ní pro­duk­tů s plnou sle­do­va­tel­nos­tí a his­to­rií re­vi­zí.

Umo­ž­ňu­je kon­struk­té­rům vý­rob­ků nové ge­ne­ra­ce spra­vo­vat slo­ži­té kon­fi­gu­ra­ce vý­rob­ků na­příč všemi in­že­nýr­ský­mi ob­last­mi a or­ga­ni­zač­ní­mi hra­ni­ce­mi.

Vývoj vý­rob­ků se roz­ši­řu­je z tra­dič­ní­ho stro­jí­ren­ství na sku­teč­né in­ter­dis­ci­pli­nár­ní sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství. Po­ža­da­vek na větší výběr pro zá­kaz­ní­ky a ino­va­tiv­ní na­bíd­ku slu­žeb vy­ža­du­je, aby spo­leč­nos­ti při­ja­ly efek­tiv­ní způ­so­by ří­ze­ní va­ri­ant vý­rob­ků. De­fi­no­vá­ní a ří­ze­ní va­ri­ant na všech úrov­ních za­stou­pe­ní vý­rob­ku je roz­ho­du­jí­cí pro kon­t­ro­lu ná­kla­dů a udr­že­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti na dneš­ním trhu.

Aras Va­ri­ant Ma­nage­ment umo­ž­ňu­je spo­leč­nos­tem za­vést kon­zis­tent­ní pří­stup k de­fi­no­vá­ní a ří­ze­ní va­ri­a­bi­li­ty jako zá­klad­ní­ho prvku je­jich pro­duk­to­vé stra­te­gie. Po­sky­tu­je bez­pre­ce­dent­ní fle­xi­bi­li­tu při de­fi­no­vá­ní pro­duk­to­vých plat­fo­rem a ma­xi­ma­li­za­ci opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí mo­du­lů při sou­čas­ném sní­že­ní ná­kla­dů na kva­li­tu, sní­že­ní ná­kla­dů na vývoj a zkrá­ce­ní doby uve­de­ní na trh. Po­mo­cí vy­so­ce vý­kon­ných, funkč­ně bo­ha­tých a in­tu­i­tiv­ních uži­va­tel­ských roz­hra­ní mohou in­že­nýr­ské a ob­chod­ní týmy na­příč or­ga­ni­za­cí snad­no de­fi­no­vat a ově­řo­vat vlast­nos­ti, mož­nos­ti a pra­vi­dla va­ri­a­bi­li­ty pro­duk­tů a kon­fi­gu­ro­vat tak kon­krét­ní struk­tu­ry pro­duk­tů.

Apli­ka­ce udr­žu­je od­dě­le­né da­to­vé mo­de­ly pro pra­vi­dla a pro struk­tu­ry čle­ně­ní v ja­ké­ko­li do­mé­ně, což umo­ž­ňu­je opa­ko­va­né po­u­ži­tí obou mo­de­lů v novém kon­tex­tu. To zkra­cu­je dobu vý­vo­je no­vých va­ri­ant, zjed­no­du­šu­je ře­še­ní kon­flik­tů pra­vi­del a umo­ž­ňu­je všem vý­vo­jo­vým týmům spe­ci­fic­kým pro danou do­mé­nu účast­nit se pro­ce­su.

S Aras Va­ri­ant Ma­nage­men­tem jsou všech­ny in­for­ma­ce o de­fi­ni­cích va­ri­ant udr­žo­vá­ny jako sou­část di­gi­tál­ní­ho vlák­na pro­duk­tu, které je spra­vo­vá­no plat­for­mou Aras. To za­jiš­ťu­je au­to­ma­tic­kou sle­do­va­tel­nost ovla­da­čů a vý­sled­ků va­ri­a­bi­li­ty, což umo­ž­ňu­je efek­tiv­ní pro­ces ma­xi­ma­li­za­ce opě­tov­né­ho po­u­ži­tí, za­čle­ně­ní no­vých funk­cí pro­duk­tu a pro­vá­dě­ní ana­lý­zy do­pa­du změn.

Chce­te-li se do­zvě­dět více, na­vštiv­te webo­vé strán­ky Arasu.


Mohlo by vás zajímat: