Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SINEMA RC v2.1 rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů a uživatelů

Pondělí, 30 Březen 2020 08:15

Tags: Remote Connect | SINEMA RC | Sítě | Správa | UMC

Siemens-Sinema RC 2 1-2014Si­e­mens uvádí na trh novou verzi plat­for­my SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect, která dále roz­ši­řu­je mož­nos­ti sprá­vy vzdá­le­ných uzlů i uži­va­te­lů. Jed­nou z mnoha ino­va­cí verze V2.1 je vy­lep­še­né cen­t­rál­ní lo­go­vá­ní a další mož­nos­ti cen­t­rál­ní sprá­vy uži­va­te­lů. Udá­los­ti s vý­zna­mem pro bez­peč­nost jsou lo­go­vá­ny a nově mohou být po­ho­dl­ně za­sí­lá­ny i na nad­řa­ze­né sys­témy. Kromě vy­lep­še­ných funk­cí vlast­ní­ho pro­duk­tu je také v ino­vo­va­né verzi k dis­po­zi­ci mož­nost pro­po­je­ní na sys­tém UMC (User Ma­nag­ment Com­po­nent), který na­bí­zí cen­t­ra­li­zo­va­nou sprá­vu uži­va­te­lů na­příč celým sys­té­mem a nově také s mož­nos­tí pro­po­je­ní na Acti­ve Di­rec­to­ry.

To vše má za úkol zvý­šit transpa­rent­nost a za­jis­tit po­ho­dl­nou sprá­vu při­řa­ze­ných rolí jed­not­li­vým uži­va­te­lům. S ino­vo­va­nou verzí V2.1 uži­va­te­lé nej­ví­ce zís­ka­jí zejmé­na v efek­ti­vi­tě vzdá­le­né sprá­vy, snad­nos­ti a za­bez­pe­če­ní sprá­vy uži­va­te­lů a lo­go­vá­ní ak­ti­vit.

Díky lo­go­vá­ní udá­los­tí v ná­vaz­nos­ti na stále se zvy­šu­jí­cí bez­peč­nost, jako jsou lo­go­vá­ní uži­va­tel­ských ak­ti­vit a pří­pad­ně kri­tic­kých udá­los­tí sys­té­mu, se stává ser­ver SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect ještě transpa­rent­něj­ší. Pro­ces lo­go­vá­ní se re­a­li­zu­je jak lo­kál­ně v SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect ser­ve­ru, tak cen­t­rál­ně v Syslog ser­ve­ru. Lze tak na­pří­klad po­ho­dl­ně vy­sle­do­vat, který z uži­va­te­lů udě­lal pří­sluš­né změny na­sta­ve­ní. Díky ko­nek­ti­vi­tě k Syslog ser­ve­ru jsou logy pře­ná­še­ny do nad­řa­ze­ných úrov­ní mo­ni­to­rin­gu ihned a za­bez­pe­če­ně po­mo­cí TLS. Mo­ni­to­ring a další ana­lý­zy tak lze re­a­li­zo­vat v sys­té­mech typu SIEM (Secu­ri­ty In­for­mati­on and Event Ma­nag­ment).

Díky pro­po­ji­tel­nos­ti na UMC ser­ver, ad­mi­nis­trá­to­ři již ne­muse­jí vy­tvá­řet ma­nu­ál­ně jed­not­li­vé účty na SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect ser­ve­ru. Na místo toho mohou vy­u­žít své stá­va­jí­cí sku­pi­ny a uži­va­te­le de­fi­no­va­né v sys­té­mech jako jsou UMC nebo Acti­ve Di­rec­to­ry a jed­no­du­še je jen za­in­te­gro­vat. To sni­žu­je prac­nost a zvy­šu­je transpa­rent­nost sprá­vy uži­va­te­lů. Nová verze dále zvy­šu­je po­hod­lí a zpře­hledňuje si­tu­a­ci zejmé­na pro pří­pad, kdy uži­va­te­lé chtě­jí jako me­to­du při­hlá­še­ní po­u­ží­vat svůj běžný při­hla­šo­va­cí účet do Win­dows. Práva při­řa­ze­ná je­jich roli jsou jed­no­du­še při­řa­ze­na cen­t­rál­ně. Ak­ti­vi­ty lze dále lo­go­vat na cen­t­rál­ním Syslog ser­ve­ru.

Více informací můžete najít na www.siemens.cz/sinemarc.


Mohlo by vás zajímat: