Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologie z Brna ztrojnásobí dolet dronů

Úterý, 24 Srpen 2021 00:14

Tags: BVLOS | Drony | Honeywell | RDR-84K | Technologie

Honeywell drony-2135Spo­leč­nost Ho­ney­well vy­ví­jí novou tech­no­lo­gii pro lehké drony, která ztroj­ná­so­bí je­jich dolet při nižší míře za­po­je­ní ope­rá­to­ra do prů­bě­hu letu. Za­tím­co běžné drony této třídy po­u­ží­va­jí ba­te­rie a rá­di­o­vé spo­je­ní vy­ža­du­jí­cí pří­mou vi­di­tel­nost, drony vy­ba­ve­né tech­no­lo­gií Bey­ond Vi­su­al Line of Sight (BVLOS) od Ho­ney­wellu do­le­tí dále, unese těžší ná­klad, vyhne se ne­bez­pe­čí až na vzdá­le­nost tří ki­lo­me­t­rů a do­ká­že živě pře­ná­šet obraz z letu kam­ko­liv na světě.

Na tyto tech­no­lo­gie firmy če­ka­ly, způ­so­bí, že se po­u­ží­vá­ní dronů stane ren­ta­bil­ní pro dlou­hou řadu no­vých uplat­ně­ní.
Sys­témy BVLOS od Ho­ney­wellu se ide­ál­ně hodí pro úkoly, při je­jichž pl­ně­ní vzdá­le­nost či terén ztě­žu­jí rá­di­o­vé ovlá­dá­ní stro­je nebo vi­zu­ál­ní ori­en­ta­ci ope­rá­to­ra. Mezi vhod­né apli­ka­ce nové tech­no­lo­gie patří do­ru­čo­vá­ní zá­si­lek, vo­jen­ský prů­zkum či do­hled, in­spek­ce po­tru­bí nebo elek­tric­ké­ho ve­de­ní, i mise SAR a na­sa­ze­ní u zá­chran­ných slo­žek obec­ně.
Toto ře­še­ní bylo na­vr­že­no a tes­to­vá­no in­že­ný­ry Ho­ney­well Tech­no­lo­gy So­lu­ti­ons (HTS), tech­no­lo­gic­kou odno­ží spo­leč­nos­ti Ho­ney­well s cen­t­ry v České re­pub­li­ce, Me­xi­ku a Indii. Ho­ney­well je sou­čás­tí ně­ko­li­ka kon­zor­cií vy­ví­je­jí­cích tech­no­lo­gie BVLOS v Ev­ro­pě, Ame­ri­ce i Asii. Jeho in­že­ný­ři pra­cu­jí­cí v cen­t­rech v Brně a Praze měli vý­znam­ný podíl na vý­vo­ji této sady ře­še­ní BVLOS, pře­de­vším co se týče na­vi­ga­ce, ví­ce­ú­če­lo­vé­ho ra­da­ru a sys­té­mů sa­te­lit­ní­ho spo­je­ní, které po­má­ha­jí zvy­šo­vat schop­nos­ti leh­kých dronů mimo pří­mou vi­di­tel­nost.
Uplat­ně­né tech­no­lo­gie čer­pa­jí z de­sí­tek let zku­še­nos­tí, které Ho­ney­well na­sbí­ral na poli vý­vo­je a cer­ti­fi­ka­ce avi­o­ni­ky, mo­to­rů a po­moc­ných mo­to­ro­vých jed­no­tek pro le­tou­ny s pev­ným kří­d­lem i vr­tu­l­ní­ky a vo­jen­ské bez­pi­lot­ní pro­střed­ky.

Sada ře­še­ní BVLOS ob­sa­hu­je ná­sle­du­jí­cí tech­no­lo­gie od Ho­ney­wellu:

  • Vo­dí­ko­vé pa­li­vo­vé člán­ky o vý­ko­nu 600 a 1200 wattů
  • Ví­ce­ú­če­lo­vý radar Ho­ney­well RDR-84K
  • Gy­ro­sko­py
  • Nejmen­ší a nej­leh­čí při­jí­mač pro sa­te­lit­ní ko­mu­ni­ka­ci na světě

Pa­li­vo­vé člán­ky uplat­ně­né v ře­še­ní BVLOS od Ho­ney­wellu běží tři­krát déle než ba­te­rie o srov­na­tel­ném vý­ko­nu. Na roz­díl od spa­lo­va­cích mo­to­rů jsou tiché a ne­vy­tvá­ře­jí emise. Nádrž s vo­dí­kem lze opět na­pl­nit nebo vy­mě­nit během ně­ko­li­ka minut, což dále pro­dlu­žu­je dobu ope­rač­ní­ho na­sa­ze­ní.

Radar Ho­ney­well RDR-84K je vy­ba­ven fá­zo­va­nou an­té­nou, která pa­prsek smě­řu­je elek­tro­nic­ky, takže ne­ob­sa­hu­je žádné po­hyb­li­vé sou­čás­ti a vy­ža­du­je za­ne­dba­tel­nou údrž­bu. Navíc si vy­sta­čí bez těž­ké­ho sys­té­mu chla­ze­ní.

Kromě toho, že slou­ží k vy­hý­bá­ní se jiným le­tou­nům, do­ká­že radar de­te­ko­vat pře­káž­ky, ma­po­vat terén a iden­ti­fi­ko­vat při­stá­va­cí zóny. Může fun­go­vat jako ra­da­ro­vý výško­měr a po­sky­to­vat ma­po­vá­ní pro al­ter­na­tiv­ní na­vi­ga­ci, pokud na­vá­dě­ní GPS selže. Sada BVLOS umož­ní ná­vr­há­řům dronů kom­bi­no­vat data no­vý­mi způ­so­by, které šetří váhu a ener­gii. V pří­pa­dě hro­zí­cí ko­li­ze radar Ho­ney­well sám spo­čí­tá úhyb­ný ma­né­vr bez nut­nos­ti k tomu vy­hra­dit sa­mo­stat­ný pro­ce­sor. Navíc lze vy­u­žít sa­te­lit­ní uplink ke sta­ho­vá­ní zpráv o po­ča­sí a pro­vo­zu v re­ál­ném čase z ji­ných dronů.

Sa­te­lit­ní ko­mu­ni­kač­ní sys­tém Ho­ney­well pro drony stej­ně jako gy­ro­sko­py jsou již v pro­de­ji, ně­kte­ré mo­de­ly gy­ro­sko­pů za ceny pod v pře­poč­tu 40 tisíc korun. Radar RDR-84K a pa­li­vo­vé člán­ky se na­chá­zí v po­kro­či­lé fázi vý­vo­je s tím, že pro­to­ty­py pa­li­vo­vých člán­ků jsou již k dis­po­zi­ci zá­kaz­ní­kům k za­kou­pe­ní i eva­lu­a­ci.


Mohlo by vás zajímat: