Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens na MSV 2021

Čtvrtek, 30 Září 2021 17:00

Tags: Digitalizace | MSV 2021 | Siemens | Technologie | Veletrhy

DSC08505-2139Po roční co­vi­do­vé od­ml­ce, kdy brány br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě zů­sta­ly za­vře­né, se Si­e­mens vrací, aby před­sta­vil nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a ře­še­ní pro prů­mys­lo­vou di­gi­ta­li­za­ci. Motto Si­e­mens pro MSV 2021 zní Ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ne­ko­neč­ných dat a ex­po­zi­ce bude sou­čás­tí pro­jek­tu Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0.

Si­e­mens před­sta­ví jak tech­no­lo­gie jako na­pří­klad di­gi­tál­ní dvoj­če, edge, clou­do­vá ře­še­ní, pre­dik­tiv­ní údrž­ba nebo vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce zvy­šu­jí­cí kon­ku­ren­ce­schop­nost a udr­ži­tel­nost prů­mys­lo­vých pod­ni­ků, tak mož­nos­ti a před­nos­ti je­jich apli­ka­cí na míru jed­not­li­vým prů­mys­lo­vým od­vět­vím. Zvlášt­ní po­zor­nost bude pre­zen­ta­ce Si­e­mens klást na stra­te­gii di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Jak di­gi­ta­li­za­ce fun­gu­je v praxi

Od­po­věď na otáz­ku, jak di­gi­ta­li­za­ce fun­gu­je v praxi, po­skyt­ne Si­e­mens jak pro­střed­nic­tvím zá­kaz­nic­kých re­fe­ren­cí, tak for­mou da­to­vé­ho při­po­je­ní do vlast­ních zá­vo­dů. Ná­vštěv­ní­ci do­sta­nou mož­nost v re­ál­ném čase sle­do­vat clou­do­vá ře­še­ní (Mind­Sphe­re), vý­ho­dy vzdá­le­né­ho při­po­je­ní, chyt­ré pro­po­je­ní Edge a cloud com­pu­tingu, sběr a vy­u­ži­tí dat, to vše v pro­stře­dí nej­vyš­ší úrov­ně ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti.

Stra­te­gie di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce

Di­gi­ta­li­za­ci a ino­va­cím se ne­vy­hne žádná prů­mys­lo­vá spo­leč­nost na světě. Cesta k di­gi­tál­ní­mu pod­ni­ku však není snad­ná a pro úspěš­nou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci je klí­čo­vá správ­ně zvo­le­ná stra­te­gie.
Čeho chci do­sáh­nout? Jak jsem na tom ve srov­ná­ní s kon­ku­ren­cí? Jaké tech­no­lo­gie jsou pro mé pod­ni­ká­ní zá­sad­ní a co mohu ig­no­ro­vat? Kde s di­gi­ta­li­za­cí začít a jak efek­tiv­ně vy­u­žít zdro­je pod­ni­ku? Jaké budou ná­kla­dy a pří­no­sy?
S tě­mi­to a dal­ší­mi otáz­ka­mi klí­čo­vý­mi pro vy­tvo­ře­ní pří­nos­né stra­te­gie di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vám po­ra­dí od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti Si­e­mens, kteří budou pří­tomni po celou dobu ve­letr­hu.

Na­tiv­ní di­gi­tál­ní dvoj­če pro ob­rá­bě­cí stro­je

Ob­rá­bě­ní se řadí mezi nej­dů­le­ži­těj­ší vý­rob­ní me­to­dy a na MSV 2021 Si­e­mens před­sta­ví nové mož­nos­ti, které při­ná­ší vy­u­ži­tí na­tiv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro­střed­nic­tvím ří­di­cí­ho sys­té­mu Si­nu­me­rik One.

Vzdá­le­ný pří­stup, cloud, umělá in­te­li­gen­ce, služ­by a údrž­ba

V rámci ser­vi­su a slu­žeb před­sta­ví Si­e­mens re­ál­né ukáz­ky vy­u­ži­tí da­to­vé ana­ly­ti­ky se za­mě­ře­ním na pod­po­ru práce ma­nage­men­tu vý­ro­by a údr­žeb při cestě k do­sa­že­ní vyšší pro­voz­ní do­stup­nos­ti. Dále bu­de­me pre­zen­to­vat nové tren­dy ve stále vý­znam­něj­ší ob­las­ti vzdá­le­né­ho ser­vi­su. Vní­má­me, že po­tře­by a oče­ká­vá­ní prů­mys­lo­vých firem stále ros­tou.

Řešit vý­rob­ní pro­blémy ještě dříve, než na­sta­nou, umožňuje ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro pre­dik­tiv­ní údrž­bu, Ana­ly­ze My­Ma­chi­ne, které do­ká­že možné po­tí­že včas od­ha­lit a vy­ře­šit, a to i for­mou vzdá­le­né­ho pří­stu­pu. Pří­stup ke všem vý­rob­ním datům v re­ál­ném čase z ja­ké­ho­ko­li místa umožňují apli­ka­ce clou­do­vé plat­for­my Mind­Sphe­re, z nichž řada může být vy­ba­ve­na prvky umělé in­te­li­gen­ce.

Vzdě­lá­vá­ní a roz­ši­řo­vá­ní di­gi­tál­ních kom­pe­ten­cí, spo­lu­prá­ce se škol­stvím

Zvlášt­ní část ex­po­zi­ce bude Si­e­mens vě­no­vat pod­po­ře vzdě­lá­vá­ní a roz­ši­řo­vá­ní di­gi­tál­ních kom­pe­ten­cí. Před­sta­ví nový roč­ník sou­tě­že v CNC pro­gra­mo­vá­ní Si­nu­me­rik Cup, za­po­jí se i do or­ga­ni­za­ce sou­tě­že pro mladé pro­gra­má­to­ry.

Ří­di­cím sys­té­mem s na­tiv­ním di­gi­tál­ním dvoj­če­tem Si­nu­me­rik One je vy­ba­ven uni­kát­ní škol­ní ob­rá­bě­cí stroj od firmy So­lid­Ma­chi­ne, který bude na MSV 2021 také před­ve­den. Pro­střed­nic­tvím této apli­ka­ce je možné fi­lo­zo­fii na­tiv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te před­sta­vit stu­den­tům, kteří ji budou dále roz­ví­jet a vy­u­ží­vat.

Si­e­mens je part­ne­rem čes­kých vy­so­ko­škol­ských test­be­dů, sou­čás­tí pre­zen­ta­ce na MSV bude i před­sta­ve­ní tech­no­lo­gií z těch­to tech­no­lo­gic­kých hubů.


Mohlo by vás zajímat: