Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představuje Solid Edge 2022

Pondělí, 18 Říjen 2021 09:56

Tags: CAD | Siemens | Software | Solid Edge | Verze 2022

SolidEdge-fiamma-hero-full-model-view-2142Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware vydal soft­ware Solid Edge 2022 se za­čle­ně­ním au­to­ma­ti­za­cí za­lo­že­ných na pra­vi­dlech, s větší mož­nos­tí pra­co­vat s mrač­ny bodů, sí­tě­mi a im­por­to­va­ný­mi daty bez nut­nos­ti pře­kla­du vedle no­vých ná­stro­jů pro 2,5osé ob­rá­bě­ní a ultra-efek­tiv­ní si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin. Solid Edge, jako část port­fo­lia pro­duk­tů Si­e­mens Xce­le­ra­tor, je in­tu­i­tiv­ní vý­vo­jo­vá pro­duk­to­vá plat­for­ma pro urych­le­ní všech aspek­tů tvor­by vý­rob­ku, včet­ně 3D ná­vr­hu, si­mu­la­ce, vi­zu­a­li­za­ce, vý­ro­by a ří­ze­ní de­sig­nu.

Hlav­ní no­vin­ky:

  • Solid Edge kon­fi­gu­rá­tor do­dá­vá au­to­ma­ti­za­ci za­lo­že­nou na pra­vi­dlech a umožňuje rych­lé při­způ­so­be­ní pro­duk­tů za­lo­že­ných na kon­strukč­ních pa­ra­me­t­rech a pra­vi­dlech, úspo­ru času a opě­tov­né po­u­ži­tí.
  • CAM Pro 2,5osé fré­zo­vá­ní je nyní za­hr­nu­to v Solid Edge Clas­sic, Foun­dati­on a Pre­mi­um pro zá­kaz­ní­ky s ak­tiv­ní údrž­bou. Plně in­te­gro­va­ný, udr­žu­je plnou aso­ci­a­ti­vi­tu s kon­strukč­ní­mi daty a po­sky­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­né vy­tvá­ře­ní dráhy ná­stro­jů v kom­bi­na­ci se si­mu­la­cí ob­rá­bě­ní, která po­má­há do­sáh­nout op­ti­ma­li­zo­va­ných ob­rá­bě­cích ope­ra­cí.
  • Nové mož­nos­ti CAD Di­rect umožňují vlo­že­ní da­to­vých for­má­tů tře­tích stran bez nut­nos­ti pře­kla­du při za­cho­vá­ní aso­ci­a­ti­vi­ty.
  • Solid Edge 2022 je k dis­po­zi­ci přes Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, po­sky­tu­jí­cí pří­stup ke clou­do­vé­mu Si­e­mens ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci příští ge­ne­ra­ce včet­ně Xce­le­ra­tor Sharu, které při­ná­ší mož­nos­ti za­mě­ře­né na návrh (např. 3D/2D CAD view/mar­kup), roz­ší­ře­nou re­a­li­tu a za­bez­pe­če­né sdí­le­ní pro­jek­tu Solid Edge ko­mu­ni­tou.
  • Nový režim Ná­hled se­sta­vy sni­žu­je množ­ství na­čí­ta­ných dat, za­tím­co režim mo­de­lo­vá­ní ví­ce­prv­ko­vé se­sta­vy je nové pro­stře­dí pro mo­de­lo­vá­ní in­ter­ních kom­po­nent v sou­bo­ru se­sta­vy. Pokud jde o umís­tě­ní těch­to dílů, je k dis­po­zi­ci nová kom­po­nen­ta Fin­der s in­tu­i­tiv­ním vy­hle­dá­vá­ním a s au­to­ma­tic­kým su­ges­tiv­ním fil­tro­vá­ním.
  • Solid Edge 2022 před­sta­vu­je také Sim­Cen­ter Flo­mas­ter pro Solid Edge, který při­ná­ší snad­nou ana­lý­zu prou­dě­ní te­ku­tin a tepla v po­trub­ních sys­té­mech. Mo­de­ly na úrov­ni sys­té­mů jsou ex­tra­ho­vá­ny z 3D mo­de­lů se zkrá­ce­ním doby pří­pra­vy až o 90 %.

Více o Solid Edge verze 2022 se do­zví­te na webu solidedge.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: