Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik završuje akvizici společnosti Cambrio

Pátek, 22 Říjen 2021 11:23

Tags: Akvizice | CAD/CAM | Cambrio | Sandvik

Cambrio-2142San­dvik do­kon­čil dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci před­ní ame­ric­ké firmy Cambrio s port­fo­li­em v CAD/CAM soft­wa­ru pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, do­pra­va, ener­ge­ti­ka, lé­kař­ství a le­tec­tví. V roce 2020 mělo Cambrio pří­jmy asi 68 mi­li­o­nů USD s EBIT marží mírně zře­dě­nou na San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons. Dopad na pří­jmy San­dvi­ku na akcii bude po­zi­tiv­ní.

Cambrio bude ve­de­no v di­vi­zi De­sign & Plan­ning Au­to­mati­on v rámci vSan­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons.


Mohlo by vás zajímat: