Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS 2022 urychluje vývoj produktů

Pátek, 29 Říjen 2021 01:02

Tags: 3DEXPERIENCE | CAD | Dassault | Solidworks 2022 | Works

sw-whats-new-2022-2143Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia 3D ná­vr­hář­ských a in­že­nýr­ských apli­ka­cí So­lid­works 2022, které po­u­ží­va­jí mi­li­o­ny uži­va­te­lů po celém světě. So­lid­works 2022 při­ná­ší stov­ky no­vých vy­lep­še­ní, která vznik­la na zá­kla­dě pod­ně­tů od zá­kaz­ní­ků. Díky ino­va­cím tak budou moci ze­fek­tiv­nit a urych­lit pro­ces vý­vo­je pro­duk­tu od kon­cep­tu po vý­ro­bu.

Týmy od­bor­ní­ků zís­ká­va­jí pro­střed­nic­tvím So­lid­works 2022 do rukou řadu fle­xi­bil­ních a vy­lep­še­ných ře­še­ní, která jim roz­ší­ří mož­nos­ti a pra­cov­ní po­stu­py den­no­den­ně po­u­ží­va­né v rámci na­vr­ho­vá­ní, vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce, při sprá­vě dat a je­jich ově­řo­vá­ní. Nové pra­cov­ní po­stu­py, roz­ší­ře­né funk­ce a vy­lep­še­ní vý­ko­nu umožňují ino­vá­to­rům pra­co­vat chytře­ji, rych­le­ji a vy­tvá­řet lepší pro­duk­ty v méně kro­cích a za krat­ší dobu. So­lid­works 2022 svým uži­va­te­lům také na­bí­zí mož­nost vy­u­žít plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce od Dassault Systèmes pro lepší spo­lu­prá­ci týmu. Uce­le­né port­fo­lio ře­še­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Works jim dá znač­nou vý­ho­du před kon­ku­ren­cí.

No­vin­ky SO­LID­WORKS 2022

  • Nové pra­cov­ní po­stu­py a vy­lep­še­né funk­ce na­vr­ho­vá­ní se­stav a dílů, vý­kre­so­vých de­tai­lů, si­mu­la­cí a sprá­vy pro­duk­to­vých dat
  • Nové funk­ce při práci na dí­lech – hyb­rid­ní mo­de­lo­vá­ní a vy­tvá­ře­ní stan­dar­di­zo­va­ných vněj­ších zá­vi­tů
  • Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní pro panel zá­stup­ců, sprá­vu kon­fi­gu­ra­ce, ge­o­me­t­ric­ké to­le­ran­ce a další
  • Zlep­še­ní kva­li­ty a vý­ko­nu při práci s vel­ký­mi se­sta­va­mi, im­por­tu sou­bo­rů STEP, IFC a DXF/DWG, vy­tvá­ře­ní po­drob­ných vý­kre­sů a sprá­vě pro­duk­to­vých dat
  • Au­to­ma­tic­ká op­ti­ma­li­za­ce vý­ko­nu se­sta­vy bez nut­nos­ti pře­na­sta­vo­vá­ní a změny re­ži­mů
  • Dosud nej­rych­lej­ší gra­fi­ka s vy­lep­še­nou ode­zvou a kva­li­tou zob­ra­ze­ní
  • Pří­stup k di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci v rámci plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce – pro zlep­še­ní ino­va­cí a roz­ho­do­vá­ní
  • Pří­stup ke clou­do­vé­mu port­fo­liu roz­ší­ře­ných apli­ka­cí 3DE­x­pe­ri­en­ce Works za­mě­ře­ných na na­vr­ho­vá­ní, in­že­nýr­ství, si­mu­la­ce, vý­ro­bu a sprá­vu dat

Pro více in­for­ma­cí o ře­še­ní Solidworks od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes na­vštiv­te www.solidworks.com/product/whats-new.

Krátký přehled novinek Solid­works 2022 v češtině najdete například také na webu 3e Praha Engineeringu 3epraha.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: