Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální transformace v Siemens Elektromotory

Pondělí, 08 Listopad 2021 21:59

Tags: Digitalizace | Digitální továrna | Elektromotory | Mohelnice | Siemens

Siemens Mohelnice Mindsphere-2146Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se ode­hrá­vá v mo­hel­nic­kém zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry již ně­ko­lik let. Letos se do­stá­vá do nové etapy, která je ve zna­me­ní im­ple­men­ta­ce vyš­ších ří­dí­cích sys­té­mů. Di­gi­tál­ní to­vár­nou se pod­nik chce stát do pěti let. De­fi­ni­cí di­gi­tál­ní to­vár­ny je mnoho a pro kaž­dou spo­leč­nost může di­gi­ta­li­za­ce před­sta­vo­vat něco ji­né­ho.

Pro Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce zna­me­ná pojem di­gi­tál­ní to­vár­na do­ko­na­lou kon­t­ro­lu nad vý­rob­ním pro­ce­sem a schop­nost na zá­kla­dě oka­mži­té zpět­né vazby z vý­ro­by a do­po­ru­če­ní vyš­ších ří­dí­cích sys­té­mů se v re­ál­ném čase při­způ­so­bo­vat a před­chá­zet kri­tic­kým sta­vům. Právě ta­ko­vé­ho stavu chce mo­hel­nic­ký závod do pěti let do­sáh­nout. Pro­ces di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je pře­de­vším o práci s daty a je­jich ná­sled­ném vy­u­ži­tí pro efek­tiv­ní a fle­xi­bil­ní ří­ze­ní vý­rob­ních pro­ce­su.

Práce s cen­ný­mi daty

Praxe uka­zu­je, že žádná data nejsou zby­teč­ná. V mo­hel­nic­kém zá­vo­dě se proto roz­hod­li jít ces­tou sběru všech dat, která jsou do­stup­ná. Na zá­kla­dě je­jich ana­lý­zy se pak roz­ho­du­jí, jak s nimi dál na­lo­ží. Pokud se zjis­tí, že jich není do­sta­tek, do­tyč­ný stroj či tech­no­lo­gii osadí další sen­zo­ri­kou. Data, která na­o­pak nejsou ak­tu­ál­ně po­třeb­ná, uklá­da­jí pro možné po­u­ži­tí v bu­douc­nu. Při změně tech­no­lo­gie, její části, vý­rob­ní­ho po­stu­pu nebo le­gisla­ti­vy zís­ka­jí tyto data na vý­zna­mu a mohou hrát vý­znam­nou roli při si­mu­la­cích a apli­ko­vá­ní změn apod.

Data, která při­chá­ze­jí z vý­ro­by nebo lo­gis­ti­ky, tzv. sy­ro­vá (raw) data, se dále ode­sí­la­jí do střed­ní Edge vrst­vy da­to­vé­ho sys­té­mu. Zde na­stá­vá předzpra­co­vá­ní dat podle kri­té­rií, která se ur­ču­jí na zá­kla­dě zku­še­nos­tí na­pří­klad z po­dob­ných pří­pa­dů užití. Data, která jsou vy­hod­no­ce­na jako re­le­vant­ní, se ode­sí­la­jí do nej­vyš­ší vrst­vy, kte­rou před­sta­vu­je clou­do­vá plat­for­ma Mind­Sphe­re. Do Mind­Sphe­re však ne­při­chá­ze­jí pouze data se­sbí­ra­ná ze stro­jů, tech­no­lo­gií a ji­ných apli­ka­cí; velké množ­ství se jich ge­ne­ru­je také vý­po­čty, nebo jsou vý­sled­kem kom­plex­ních al­go­rit­mů včet­ně užití umělé in­te­li­gen­ce. Mind­Sphe­re umožňuje s tě­mi­to daty dále na­klá­dat po­mo­cí apli­ka­cí a po­kro­či­lých ana­ly­tic­kých funk­cí a pro­mě­nit je v „chyt­rá data“. V mo­hel­nic­kém zá­vo­dě Mind­Sphe­re tvoří jádro nově vy­tvá­ře­né­ho eko­sys­té­mu, a pod­nik in­ten­ziv­ně pra­cu­je na im­ple­men­ta­ci no­vých Mind­Sphe­re apli­ka­cí, funk­ci­o­na­lit a slu­žeb.

Di­gi­ta­li­za­ce zá­vo­du s dlou­hou tra­di­cí

Vý­rob­ní závod Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce patří v Ev­ro­pě k těm nej­vět­ším, sou­čás­tí vý­rob­ní tech­no­lo­gie je více než tři ti­sí­ce stro­jů. Zde se také za­ča­lo s ak­tiv­ním sbě­rem dat a na­po­je­ním na clou­do­vou plat­for­mu Mind­Sphe­re s vy­u­ži­tím nově na­vr­že­né ar­chi­tek­tu­ry.
V sou­čas­né době se v Mo­hel­ni­ci ak­tiv­ně pra­cu­je na im­ple­men­ta­ci MES sys­té­mu a sy­té­mu Pre­Ac­tor pro po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by. Byl tam už na­in­sta­lo­ván sys­tém ří­ze­ní údrž­by Comos, v plánu je mi­gra­ce SAP do pro­stře­dí HANA. V Mo­hel­ni­ci je klí­čo­vý i pro­jekt SMART Lo­gis­tics s vy­u­ži­tím sys­té­mů op­ti­ma­li­za­ce lo­gic­kých a ma­te­ri­á­lo­vých toků. I v tomto kon­tex­tu se v Mo­hel­nic­kém zá­vo­dě za­čí­na­jí vy­u­ží­vat AGV a je­jich počet po­ros­te.
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce má vliv na všech­ny části vý­rob­ní­ho zá­vo­du, který v prů­bě­hu změny zů­stá­vá v re­ži­mu pl­né­ho pro­vo­zu, tudíž je ne­zbyt­né za­hr­nout do pro­ce­su všech­ny or­ga­ni­zač­ní slož­ky zá­vo­du.

Elek­tro­mo­to­ry v ti­sí­cov­kách kom­bi­na­cí

Mo­hel­nic­ký závod je spe­ci­fic­ký tím, že zá­kaz­ní­ci mají ob­rov­ské množ­ství mož­nos­tí, jak si na­kon­fi­gu­ro­vat elek­tro­mo­tor. Mají k dis­po­zi­ci na 60 tisíc kom­bi­na­cí, což je pro ná­vr­há­ře vý­rob­ní­ho pro­ce­su ex­trém­ně ná­roč­né. Tato si­tu­a­ce pod­ní­ti­la vývoj zcela no­vé­ho ře­še­ní, které by umožňovalo im­por­to­vat do ná­vrhů elek­tro­mo­to­rů ná­vrhy spe­ci­fic­kých kom­po­nent vy­tvo­ře­né přímo zá­kaz­ní­kem. Takto vy­tvo­ře­ná se­sta­va by potom, sa­mo­zřej­mě po před­cho­zí va­li­da­ci, byla ode­slá­na do vý­ro­by. A na konci by zá­kaz­ník do­stal motor, jehož ně­kte­ré sou­čás­ti si sám na­vr­hl.

Di­gi­ta­li­za­ce je krás­ná pře­de­vším tím, že se do­tý­ká úplně všech částí pod­ni­ku: od vý­ro­by přes lo­gis­ti­ku, ří­ze­ní pro­ce­sů až po ad­mi­nis­tra­ti­vu a HR. A takto se k ní také musí při­stu­po­vat – jako ke kom­plex­ní­mu sys­té­mu, kde má vše vzá­jem­né sou­vis­los­ti.


Mohlo by vás zajímat: