Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN uvádí plnou verzi softwaru eManage

Čtvrtek, 09 Prosinec 2021 01:12

Tags: Cloud | eManage | Eplan | Plat­for­ma 2022 | Spolupráce

Eplan eManage-2149Bez­plat­ná verze soft­wa­ru eMa­nage umožňuje uži­va­te­lům na­hrá­vat, sdí­let a spra­vo­vat pro­jek­ty nové plat­for­my EPLAN v clou­do­vém pro­stře­dí. Firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, nyní před­sta­vu­je plnou verzi soft­wa­ru, která na­bí­zí pod­stat­ně větší při­da­nou hod­no­tu: pří­stup v clou­du ke kme­no­vým datům a stej­ně tak i k do­pro­vod­ným do­ku­men­tům.

Výkon ce­lé­ho ře­še­ní pak po­si­lu­je zvý­še­ná ka­pa­ci­ta úlož­né­ho pro­sto­ru. Já­drem nové plné verze EPLAN eMa­nage je spo­lu­prá­ce. Clou­do­vý soft­ware pro­po­ju­je OEM, in­te­grá­to­ry, vý­rob­ce stro­jů a pro­vo­zo­va­te­le.

Eplan eMa­nage.jpg: Srd­cem nové plné verze EPLAN eMa­nage je spo­lu­prá­ce. Clou­do­vý soft­ware pro­po­ju­je OEM, in­te­grá­to­ry sys­té­mů, vý­rob­ce stro­jů a ope­rá­to­ry.

Plná verze eMa­nage je k dis­po­zi­ci od vy­dá­ní nové verze EPLAN Plat­for­ma 2022 v září le­toš­ní­ho roku. Zpo­plat­ně­né roz­ší­ře­ní ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru umožňuje uči­nit první kroky k vy­u­ži­tí me­to­dy round-trip en­gi­nee­ring v au­to­ma­ti­za­ci.

Veš­ke­ré in­for­ma­ce na­příč celým pro­jek­tem

Dosud byla u pro­jek­tů v clou­du vi­di­tel­ná jen sché­ma­ta, ale ne veš­ke­rá do­pro­vod­ná do­ku­men­ta­ce. Plná verze EPLAN eMa­nage na­bí­zí v této ob­las­ti více. S ní mají ti, kdo se na pro­jek­tu po­dí­le­jí, pří­stup ke všem datům a k veš­ke­ré re­le­vant­ní do­ku­men­ta­ci pro pro­jekt, včet­ně ku­sov­ní­ků a obec­ných do­ku­men­tů v Ex­ce­lu. Sdí­le­ní dat umožňuje je­jich jed­not­ný zá­klad. Kom­plet­ní pře­hled o po­ža­dav­cích pro­jek­tu zá­kaz­ní­ka při­ná­ší pro všech­ny zú­čast­ně­né stra­ny za­po­je­né do vý­vo­je stro­je nebo tech­no­lo­gie větší transpa­rent­nost. Mož­nost sprá­vy pří­stu­po­vých práv za­jiš­ťu­je, že pří­stup k datům lze dle po­tře­by re­gu­lo­vat.

Kme­no­vá data do­stup­ná od­kud­ko­liv

Mnoho lidí dnes pra­cu­je z do­mo­va, a uži­va­te­lé často na­rá­že­jí na sys­té­mo­vé li­mi­ty: i když mají pří­stup k pro­jek­tu, často ne­ma­jí pří­stup k od­po­ví­da­jí­cím kme­no­vým datům, která jsou spe­ci­fi­ko­vá­na jako stan­dard pro vý­vo­jo­vé pro­jek­ty v celé firmě. EPLAN eMa­nage nyní umožňuje sdí­le­ní kme­no­vých dat re­le­vant­ních pro daný sys­tém, která si uži­va­tel může v pří­pa­dě po­tře­by stáh­nout a vzít si je s sebou podle prin­ci­pu „pack & go“. Uži­va­tel má všech­na re­le­vant­ní kme­no­vá data k dis­po­zi­ci, ať už pra­cu­je kde­ko­li, a není nutné je prac­ně ko­pí­ro­vat.

Zpět­ná kom­pa­ti­bi­li­ta za­jiš­ťu­je pří­stup k pro­jek­tu

Po­ža­dav­ky na po­u­ží­vá­ní růz­ných verzí ve spe­ci­fi­ka­cích do­da­va­te­lů nebo ve vý­zvách k před­klá­dá­ní ná­vrhů často zna­me­na­jí, že part­ne­ři pro­jek­tu čelí pro­blé­mu, že musí po­u­ží­vat ně­ko­lik růz­ných verzí soft­wa­ru EPLAN. Ovšem s novou verzí eMa­nage lze na­pří­klad pro­jek­ty z nové verze EPLAN Plat­for­ma 2022 ulo­žit tak, aby byly zpět­ně kom­pa­ti­bil­ní např. s verzí 2.9. To eli­mi­nu­je po­tře­bu po­u­ží­vat ně­ko­lik verzí soft­wa­ru EPLAN bez po­ru­še­ní smluv­ních pod­mí­nek a zjed­no­du­šu­je celý pra­cov­ní po­stup pro do­da­va­te­le.

Větší úlo­žiš­tě pro op­ti­mál­ní výkon

V rámci bez­plat­né verze eMa­nage měli dosud uži­va­te­lé v clou­du EPLAN pří­stup k 10 GB úlož­né­ho pro­sto­ru. V plné verzi se tato ka­pa­ci­ta roz­ši­řu­je o dal­ších 10 GB pro kaž­dé­ho uži­va­te­le ve firmě, a tento nově na­vý­še­ný úlož­ný pro­stor je do­stup­ný kaž­dé­mu. Další vý­ho­dou, která fir­mám při­ne­se zvý­še­nou pro­duk­ti­vi­tu, je pak sku­teč­nost, že toto clou­do­vé úlo­žiš­tě s na­vý­še­nou ka­pa­ci­tou slou­ží jako pro­stře­dí pro ak­tiv­ní spo­lu­prá­ci, a ne jenom jako pouhý úlož­ný pro­stor. To také za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na stát­ní hra­ni­ce. Uži­va­te­lé soft­wa­ru EPLAN, kteří při pře­cho­du na před­plat­né po­u­ží­va­jí tzv. Kon­verz­ní ba­lí­ček, au­to­ma­tic­ky zís­ká­va­jí pří­stup k plné verzi eMa­nage.

Více se dozvíte na www.eplan-software.com/emanage.


Mohlo by vás zajímat: