Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Současný bezdrátový přenos informací a energie

Úterý, 25 Leden 2022 23:55

Tags: Bezdrátový přenos | ECAD | EMWORKS | IoT | Přemos energie | Simulace | SWIPT | Webinar

Webinar EMWorks-Transfer-2204Sou­čas­ný bez­drá­to­vý pře­nos a pře­nos ener­gie (SWIPT) se v po­sled­ní době stal žha­vým té­ma­tem, pro­to­že má po­ten­ci­ál po­skyt­nout ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gii pře­no­su in­for­ma­cí a ener­gie pro různá za­ří­ze­ní in­ter­ne­tu věcí (IoT). Op­ti­mál­ní návrh sys­té­mu SWIPT je však ná­roč­ný, pro­to­že za­hr­nu­je cívky i an­té­ny. Zřej­mým pro­blé­mem při ná­vr­hu je na­pří­klad mi­ni­ma­li­za­ce vazby a ru­še­ní mezi cív­ka­mi a an­té­na­mi.

Proto je pro pře­ko­ná­ní pro­blé­mů při ná­vr­hu sys­té­mu SWIPT v rané fázi ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku zá­sad­ní po­u­žít pro cívky i an­té­ny elek­tro­mag­ne­tic­kou si­mu­la­ci.

Na tomto webi­ná­ři bude krok za kro­kem uká­zá­no, jak po­mo­cí si­mu­lač­ních ba­lí­ků EMS a HFWorks od EMWorks na­vrh­nout a op­ti­ma­li­zo­vat SWIPT sys­tém. Bude před­ve­den pří­klad re­a­li­zo­va­tel­né­ho bi­o­me­di­cín­ské­ho SWIPT za­ří­ze­ní.
Webi­nář se koná ve dvou ter­mí­nech 15:00 a 20:00 hodin ve čtvr­tek 27. ledna 2022.

   Registrujte se nyní   
Mohlo by vás zajímat: