Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydal Tecnomatix Plant Simulation 2201

Čtvrtek, 03 Únor 2022 00:10

Tags: Optimalizace | Plant Simulation | Siemens | Simulace | Tecnomatix

Tecnomatix-Plant-Simulation-2201-2205Si­mu­la­ce to­vár­ny v port­fo­liu di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho soft­wa­ru Tec­no­ma­tix op­ti­ma­li­zu­je vý­ro­bu mo­de­lo­vá­ním a si­mu­la­cí scé­ná­řů vý­rob­ních sys­té­mů a je­jich pro­ce­sů. Po­mo­cí Tec­no­ma­tix Plant Si­mu­lati­on mů­že­te vy­tvá­řet si­mu­lač­ní mo­de­ly od­rá­že­jí­cí sku­teč­nou vý­rob­ní halu v di­gi­tál­ním mo­de­lu. Si­mu­lač­ní mo­de­ly běží rych­le a spo­leh­li­vě po vir­tu­ál­ní ča­so­vé ose a mohou ge­ne­ro­vat klí­čo­vé hod­no­ty vý­kon­nos­ti stej­ným způ­so­bem jako váš sku­teč­ný vý­rob­ní sys­tém.

Podle těch­to vý­sled­ků mů­že­te pro­vá­dět svá vý­kon­nost­ní zlep­še­ní a op­ti­ma­li­za­ce v ra­ných fá­zích plá­no­vá­ní, kdy vý­rob­ní sys­tém ještě není po­sta­ven nebo k dis­po­zi­ci.

Vývoj pro­duk­tu Plant Si­mu­lati­on pro­bí­há sou­běž­ně v ně­ko­li­ka ob­las­tech. Jisté je, že si Si­e­mens chce udr­žet ve­dou­cí po­sta­ve­ní na trhu si­mu­la­cí ma­te­ri­á­lo­vých toků a lo­gis­ti­ky. Kromě toho pra­cu­je na té­ma­tech, jako je spo­lu­prá­ce v ob­las­ti PLM, vir­tu­ál­ní uvá­dě­ní do pro­vo­zu a pří­pa­dy po­u­ži­tí si­mu­la­ce toku ma­te­ri­á­lu na webu a v clou­du. Pře­hled vy­lep­še­ní Plant Si­mu­lati­on ve verzi 2201 po­sky­tu­je pří­spě­vek na blogu Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru.

Na­jde­te zde nej­za­jí­ma­věj­ší in­for­ma­ce z pro­gra­mu Tec­no­ma­tix Plant Si­mu­lati­on 2201 (v angličtině):

> Xcelerator Share
> User interface
> AGV control
> SimTalk HTTP
> Fluid processing
> Value stream mapping


Mohlo by vás zajímat: