Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys rozšiřuje program GrabCAD Software Partner

Středa, 09 Březen 2022 19:04

Tags: Aditivní výroba | GrabCAD | Oqton | Riven | Software Partner | Stratasys

connectivity hard hat guy wkg-2210Stra­ta­sys ozná­mil 8.břez­na 2022 další roz­ší­ře­ní part­ner­ské­ho pro­gra­mu Grab­CAD Soft­ware o nové part­ne­ry Oqton a Riven. Oqton je spo­leč­nost se síd­lem v bel­gic­kém Gentu, která se za­bý­vá vý­rob­ním ope­rač­ním sys­té­mem za­lo­že­ným na clou­du, a Riven se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley po­sky­tu­je in­te­li­gent­ní 3D re­a­li­tu pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu.

 

Pro­gram Grab­CAD Soft­ware Part­ner je sou­čás­tí ne­dáv­no před­sta­ve­né plat­for­my Grab­CAD pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, která in­te­gru­je Grab­CAD apli­ka­ce a part­ne­ry Grab­CAD Soft­ware tře­tích stran pro­střed­nic­tvím sady Grab­CAD Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit (SDK). Tato ote­vře­ná plat­for­ma při­pra­ve­ná pro pod­ni­ky umožňuje obou­směr­né pro­po­je­ní mezi 3D tis­kár­na­mi, adi­tiv­ní vý­ro­bou a pod­ni­ko­vý­mi apli­ka­ce­mi a širší in­frastruk­tu­rou Prů­mys­lu 4.0.

SAF UI 1.2-2210Oqton po­sky­tu­je uži­va­te­lům soft­wa­ro­vou plat­for­mu za­lo­že­nou na clou­du, která vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k au­to­ma­ti­za­ci opa­ku­jí­cích se úkolů a in­te­li­gent­ní funk­ce in­ter­ne­tu věcí k au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu adi­tiv­ní vý­ro­by ve vý­rob­ní hale i mimo ni, včet­ně sle­do­vá­ní ob­jed­ná­vek, plá­no­vá­ní, vy­tvá­ře­ní mří­žek, pří­pra­vy se­stav a krá­je­ní. Ře­še­ní, které je zá­měr­ně vy­tvo­ře­no pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, umožňuje uži­va­te­lům snad­no vy­tvá­řet sku­teč­né ří­di­cí pa­ne­ly a au­to­ma­ti­zo­va­né pře­hle­dy pro op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su tak, aby je­jich vý­ro­bek mohl být rych­le­ji uve­den na trh.

connectivity hard hat guy wkg-2210K part­ner­ské­mu pro­gra­mu Grab­CAD se při­po­ji­la také spo­leč­nost Riven, ote­vře­ná soft­wa­ro­vá spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na 3D re­a­li­tu, která urych­lu­je sé­ri­o­vou vý­ro­bu vy­so­ce přes­ných adi­tiv­ních dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Soft­ware Ri­ve­nu, který vy­u­ží­vá data 3D re­a­li­ty ze ske­ne­rů a vlast­ní al­go­ritmy, umožňuje in­že­nýr­ským a vý­rob­ním týmům zkrá­tit ite­ra­ce a dobu po­třeb­nou k vý­ro­bě dílů a zá­ro­veň zlep­šit zku­še­nos­ti zá­kaz­ní­ků. Riven před­sta­vil funk­ci Warp-Adap­ted-Model (WAM), která umožňuje, aby vy­tiš­tě­né vý­rob­ní díly na­příč adi­tiv­ní­mi vý­rob­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, včet­ně FDM, fúze v práš­ko­vém loži a ste­re­o­li­to­gra­fie, byly 2–10­krát přes­něj­ší než díly vy­tiš­tě­né z CAD. WAM lze šká­lo­vat od jed­not­li­vých vy­so­ce hod­not­ných dílů až po sé­ri­o­vou vý­ro­bu a umožňuje nové za­jí­ma­vé apli­ka­ce pro ko­neč­né po­u­ži­tí.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o part­ner­ském pro­gra­mu Grab­CAD Soft­ware a eko­sys­té­mu po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru, kteří se při­po­ji­li k tech­no­lo­gii Stra­ta­sys a po­sky­tu­jí zá­kaz­ní­kům kom­plex­ní adi­tiv­ní ře­še­ní, na­vštiv­te www.grabcad.com/featured-software-partners.

 


Mohlo by vás zajímat: