Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens rozšiřuje portfolio Xcelerator novou verzí NX

Pondělí, 28 Březen 2022 22:04

Tags: Siemens NX | Strojové učení | Umělá inteligence | Xcelerator

Siemens NX Q2 2022 01-2213Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware uvedl nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce NX, která patří k nej­lep­ším v oboru a je sou­čás­tí port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor. Nej­no­věj­ší verze NX vy­u­ží­vá po­kro­či­lé tech­no­lo­gie, na­pří­klad umě­lou in­te­li­gen­ci (AI), po­kro­či­lé si­mu­la­ce a další vý­kon­né ná­stro­je. Při­ná­ší také vy­lep­še­ní funk­cí a pro­duk­ti­vi­ty, díky nimž budou moci kon­struk­té­ři a in­že­ný­ři pra­co­vat rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji.

V nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce NX Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware pro­po­jil to­po­lo­gic­kou op­ti­ma­li­za­ci od po­ža­dav­ků po ge­ne­ro­vá­ní kom­po­nent, a adi­tiv­ní vý­ro­bou a fi­nál­ní ob­rá­bě­ní. Dále uži­va­te­lům na­bí­zí kon­ver­gent­ní mo­de­lo­vá­ní, au­to­ma­ti­zo­va­nou tvor­bu PMI a ná­stro­je pro efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci na pro­jek­tech. Uži­va­te­lé také jistě ocení snad­no po­u­ži­tel­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které je ná­zor­ně pro­ve­de celým po­stu­pem ná­vr­hu.

Hlav­ní no­vin­ky v uvá­dě­né verzi NX:

  • Nový modul NX To­po­lo­gic­ké op­ti­ma­li­za­ce usnadňuje tvor­bu sou­čás­tí čistě podle funkč­ních a pro­sto­ro­vých po­ža­dav­ků ná­vr­hu, díky čemuž vzni­ka­jí plně upra­vi­tel­ná kon­ver­gent­ní tě­le­sa, která by bylo téměř ne­mož­né na­vrh­nout ručně. Po­ža­do­va­né změny v ná­vr­hu je možné pro­vá­dět snad­no a rych­le. Op­ti­ma­li­za­ce a li­bo­vol­né další funk­ce se ak­tu­a­li­zu­jí au­to­ma­tic­ky, což šetří čas a po­má­há zvý­šit mož­nost opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí in­te­li­gent­ních dat ná­vr­hu a in­že­nýr­ských dat.
  • Ná­stroj Prů­zkum­ník pro­sto­ru ná­vr­hu po­má­há při au­to­ma­tic­ké op­ti­ma­li­za­ci ná­vr­hu podle za­dá­ní, při­čemž po­u­ží­vá kom­bi­na­ci prů­zku­mu pro­sto­ru ná­vr­hu a ge­ne­ra­tiv­ní­ho in­že­nýr­ství. Kon­struk­té­ři nej­pr­ve de­fi­nu­jí pa­ra­me­t­ry op­ti­ma­li­za­ce a ná­sled­ně NX pro­ve­de po­mo­cí soft­wa­ru Sim­cen­ter HEEDS cel­ko­vou op­ti­ma­li­za­ci ná­vr­hu. Díky tomu získá kon­struk­tér ihned vhod­né va­ri­an­ty ná­vr­hu, které by jinak vy­ža­do­va­ly spe­ci­a­lis­tu na si­mu­la­ce.
  •  Vy­lep­še­ná umělá in­te­li­gen­ce (AI)stro­jo­vé učení (ML) v pří­ka­zech Před­po­věď vý­bě­ruVy­brat po­dob­né rych­le roz­po­zná­va­jí ge­o­me­t­ric­ky po­dob­né kom­po­nen­ty. Ná­stroj NX Asi­s­tent hla­so­vých pří­ka­zů pak umožňuje spouš­tět pří­ka­zy, pro­chá­zet ví­ce­ú­rovňové na­bíd­ky a učit sys­tém po­ro­zu­mět běžně po­u­ží­va­ným slo­vům a frá­zím. Pokud se apli­ka­ce NX jed­no­du­še ze­ptá­te „Have we done so­me­thing like this be­fo­re?“ (Dě­la­li jsme již něco po­dob­né­ho?), soft­ware sám spus­tí hle­dá­ní tvarů po­mo­cí tech­no­lo­gie Si­e­mens Ge­o­lus.
  • Struk­tu­ry mří­žek v NX je nyní možné op­ti­ma­li­zo­vat po­mo­cí si­mu­la­cí v Sim­cen­ter 3D. Soft­ware vy­tvo­ří op­ti­mál­ní struk­tu­ru mříž­ky v jed­not­ko­vém pro­stře­dí a tím od­pad­ne hned ně­ko­lik tra­dič­ních kroků ana­lý­zy. Op­ti­ma­li­za­ce ori­en­ta­ce při sklá­dá­ní sou­čás­tí mří­žek a pod­por v rámci tis­ko­vé pod­lož­ky stro­je spo­leč­ně s in­te­gro­va­ný­mi clou­do­vý­mi pro­ce­sy po­má­ha­jí na­lézt op­ti­mál­ní ori­en­ta­ci mříž­ky a do­sáh­nout co nej­niž­ší de­for­ma­ce způ­so­be­né tep­lem. Si­e­mens i na­dá­le roz­ví­jí po­kro­či­lé funk­ce adi­tiv­ní vý­ro­by, které mají zá­kaz­ní­kům po­mo­ci s op­ti­ma­li­za­cí cel­ko­vé­ho ná­vr­hu a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Siemens NX Q2 2022 03-2213

S kaž­dou novou verzí NX se po­sou­va­jí mož­nos­ti a kva­li­ta vý­vo­je vý­rob­ků o kus výš. Ne­u­stá­lý vývoj no­vých verzí apli­ka­ce NX má ši­ro­kou ode­zvu od ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů po celém světě, kte­rým je potom možné na­bíd­nout špič­ko­vé funk­ce mno­hem rych­le­ji. Díky těmto novým ná­stro­jům a tech­no­lo­giím mohou zá­kaz­ní­ci rych­le­ji vy­ře­šit pro­blémy tý­ka­jí­cí se ná­vr­hu, in­že­ný­rin­gu nebo vý­ro­by. Ne­u­stá­le se při­tom vy­lep­šu­jí i zá­klad­ní ná­stro­je apli­ka­ce, které zá­kaz­ní­ci po­tře­bu­jí každý den. V této verzi je více než 1200 vy­lep­še­ní ini­ci­o­va­ných po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ší verzi Si­e­men­s NX zís­ká­te zde.


Mohlo by vás zajímat: