Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stereolitografie se změnila – zjistěte jak

Úterý, 05 Duben 2022 22:31

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | SLA | SLA 750

sla750V uply­nu­lých 12 mě­sí­cích spo­leč­nost 3D Sys­tems ne­ú­nav­ně pra­co­va­la na pře­tvo­ře­ní SLA pro­střed­nic­tvím no­vých ma­te­ri­á­lů, zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a mož­nos­tí au­to­ma­ti­za­ce. Nej­pr­ve díky mož­nos­ti vy­rá­bět vy­so­ce přes­né a funkč­ní plas­to­vé kom­po­nen­ty s no­vý­mi vy­so­ce vý­kon­ný­mi ma­te­ri­á­ly, jako je Accu­ra AMX Rigid Black, a nyní díky při­dá­ní ma­te­ri­á­lu Accu­ra AMX Du­ra­ble Na­tu­ral a za­ve­de­ní in­te­gro­va­né­ho AM ře­še­ní pro vý­rob­ní halu, po­sta­ve­né­ho na nové ro­di­ně 3D tis­ká­ren SLA 750.

3D tis­kár­ny SLA 750 a SLA 750 Dual díky zná­so­be­ní pro­pust­nos­ti a na­sa­ze­ní au­to­ma­ti­za­ce mění eko­no­mi­ku SLA pro do­prav­ní vý­rob­ní haly.

Ino­va­ce v do­prav­ním prů­mys­lu vy­ža­du­jí tes­to­vá­ní, opa­ko­vá­ní a ově­řo­vá­ní vět­ší­ho počtu no­vých sys­té­mů a sou­čás­tí než kdy­ko­li před­tím. Ře­še­ní SLA 750 znač­ně roz­ši­řu­je ře­ši­tel­né apli­ka­ce o nové vý­rob­ní ma­te­ri­á­ly, čímž urych­lu­je ově­řo­vá­ní a do­dá­vá­ní funkč­ních plas­to­vých dílů. 3D tis­kár­ny SLA 750 a SLA 750 Dual po­sky­tu­jí tři­krát vyšší pro­duk­ti­vi­tu než sou­čas­ná SLA ře­še­ní, zrych­lu­jí dobu vý­mě­ny a zkra­cu­jí dobu ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, čímž po­sky­tu­jí ná­kla­do­vě efek­tiv­ní in­te­gro­va­né ře­še­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu SLA.

     
3dsystems SLA 750 solution Accura AMX Rigid Black-2214Vlastnosti řešení SLA 750:

  • Velká kon­strukč­ní plo­cha (750 × 750 × 550 mm)
  • 3x rych­lej­ší vý­ro­ba dílů
  • Mož­nost po­u­ži­tí jed­no­ho nebo dvou la­se­rů s mož­nos­tí up­gra­du za pro­vo­zu z SLA 750 na SLA 750 Dual
  • Velký výběr ko­merč­ních a vy­so­ce vý­kon­ných ma­te­ri­á­lů
  • Při­pra­ve­nost na au­to­ma­ti­za­ci pro in­te­gra­ci do to­vár­ní­ho eko­sys­té­mu

 

 

Zjis­tě­te více o tom, jak toto nové ře­še­ní SLA je urych­lu­je ino­va­ce po­mo­cí dílů ve vý­rob­ní kva­li­tě:
 
Get full solution guide-2214

Další revoluce v SLA je tady

Živý webi­nář v úterý 26. dubna s in­ter­ak­tiv­ní­mi otáz­ka­mi a od­po­věď­mi, 11:00 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času.
Dostupné na vyžádání pro registrované.

Register now-2214

 


Mohlo by vás zajímat: