Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys kupuje OnScale

Úterý, 19 Duben 2022 14:37

Tags: ANSYS | Cloud | OnScale | Simulace | Služby

Ansys post processing in onscale solve-2216Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pře­vze­tí po­sky­to­va­te­le clou­do­vých si­mu­la­cí On­S­ca­le. Po za­čle­ně­ní do stá­va­jí­cí­ho clou­do­vé­ho port­fo­lia An­sy­su po­mů­že tato tech­no­lo­gic­ká akvi­zi­ce po­skyt­nout clou­do­vé, webo­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní (UI) pro pří­stup k ši­ro­ké škále si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií Ansys ne­zá­vis­le na za­ří­ze­ní. Pod­mín­ky trans­ak­ce ne­by­ly zve­řej­ně­ny.

Ne­o­če­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude mít vý­znam­ný dopad na kon­so­li­do­va­nou účet­ní zá­věr­ku spo­leč­nos­ti Ansys v roce 2022.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o roz­ši­řu­jí­cí se clou­do­vé na­bíd­ce spo­leč­nos­ti Ansys, za­re­gis­truj­te se na Si­mu­lati­on World 2022 – vir­tu­ál­ní akci, která se koná 18. květ­na 2022.


Mohlo by vás zajímat: