Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Samonosná aditivní výroba s termoplasty

Úterý, 31 Květen 2022 11:45

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Průvodce řešením | SLS | Termoplasty

3D Systems-Solutions guide-2222Vý­ho­dy se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS) jsou nyní k dis­po­zi­ci ve vý­rob­ním ře­še­ní, které je při­pra­ve­no pro vý­rob­ní haly. Tis­kár­na SLS 380 spo­leč­nos­ti 3D Sys­tems je op­ti­ma­li­zo­vá­na tak, aby od­po­ví­da­la na po­ptáv­ku po ná­kla­do­vě efek­tiv­ních sé­ri­o­vých vý­rob­ních dí­lech, a je vy­ba­ve­na soft­warem, ře­še­ním pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem a ná­sled­ným zpra­co­vá­ním, které umožňují šká­lo­va­tel­nost to­vár­ny.

Vy­u­žij­te výhod ro­bust­ní, sa­mo­nos­né adi­tiv­ní vý­ro­by s ny­lo­no­vý­mi ter­mo­plas­ty a zvyš­te vý­kon­nost dílů díky slo­ži­těj­ším a funkč­něj­ším kon­struk­cím a zá­ro­veň zkrať­te dobu pří­pra­vy a vý­rob­ní ná­kla­dy.

Stáh­ně­te si prů­vod­ce ře­še­ním pra­cov­ních po­stu­pů a zjis­tě­te více:

  • In­te­gro­va­né kom­po­nen­ty pra­cov­ní­ho po­stu­pu
  • Jak SLS 380 udr­žu­je te­pel­nou rov­no­měr­nost a po­sky­tu­je roz­mě­ro­vě sta­bil­ní díly s vy­so­kou opa­ko­va­tel­nos­tí a vý­těž­nos­tí.
  • Mož­nos­ti sprá­vy ma­te­ri­á­lu pro au­to­ma­tic­ké mí­chá­ní a recyk­la­ci práš­ku
  • Do­stup­ná ře­še­ní ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, od od­st­raňování práš­ku po ho­no­vá­ní v páře
  • Funk­ce soft­wa­ru, kom­pa­ti­bil­ní ma­te­ri­á­ly, tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce a další in­for­ma­ce

Download solution guide

Řešení pracovních postupů SLS

Tech­no­lo­gie SLS po­u­ží­vá ny­lo­no­vé ma­te­ri­á­ly vý­rob­ní kva­li­ty, takže vzni­ka­jí odol­né a funkč­ní díly, které se svou ži­vot­nos­tí vy­rov­na­jí dílům vy­rá­bě­ným tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi. Chce­te-li se do­zvě­dět více o se­lek­tiv­ním la­se­ro­vém spé­ká­ní, klik­ně­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: