Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový EPLAN Data Portal Request Process

Úterý, 31 Květen 2022 13:18

Tags: ABB | Data Portal | e-Configure | ECAD | Eplan | NFPA | Request Process | Siemens

EPLAN Data Portal Request Process-2222Běžná střed­ně velká stro­jí­ren­ská spo­leč­nost in­ves­tu­je v prů­­mě­ru až pat­náct pra­cov­ních hodin mě­síč­ně, aby vy­tvá­ře­la chy­bě­jí­cí data o za­ří­ze­ní – to je čas, který lze vy­u­žít jinde a lépe. Spo­leč­nost EPLAN nyní na­bí­zí pod­po­ru. Díky nové funk­ci Data Por­tal Request Pro­cess si mohou zá­kaz­ní­ci pro­střed­nic­tvím kre­dit­ní­ho sys­té­mu ob­jed­nat data jed­not­li­vých za­ří­ze­ní v kva­li­tě EPLAN Data Stan­dard.

Navíc jsou pod­po­ro­vá­ny nové funk­ce pro výběr za­ří­ze­ní od spo­leč­nos­tí ABB a Si­e­mens, které zjed­no­du­šu­jí kon­strukč­ní práce, včet­ně ame­ric­ké­ho for­má­tu NFPA.

Rych­lý pří­stup k vhod­ným, nej­lé­pe stan­dar­di­zo­va­ným datům kom­po­nent a za­ří­ze­ní – to je v sou­čas­né době kaž­do­den­ní po­ža­da­vek v pro­jek­to­vé práci. Ač­ko­liv EPLAN Data Por­tal na­bí­zí data pro mi­li­o­ny kom­po­nent, někdy se může stát, že po­ža­do­va­ná data nejsou na por­tá­lu na­le­ze­na. Uži­va­te­lé dosud mu­se­li ta­ko­vá data vy­tvá­řet nebo upra­vo­vat sami, což je ča­so­vě, a někdy i fi­nanč­ně ná­roč­né. S novou funk­cí Data Por­tal Request Pro­cess mohou uži­va­te­lé tento úkol pře­ne­chat firmě EPLAN. To ušet­ří spous­tu práce s vy­tvá­ře­ním dat jed­not­li­vých za­ří­ze­ní a za­jis­tí po­u­ži­tí správ­ných, stan­dar­di­zo­va­ných dat.

Od požadavku k datům zařízení

Jestli­že uži­va­tel pra­cu­jí­cí na pro­jek­tu vy­ža­du­je data za­ří­ze­ní, která ne­na­šel v da­ta­bá­zi, může in­di­vi­du­ál­ně po­žá­dat firmu EPLAN o je­jich vy­tvo­ře­ní. Nově jsou k to­mu­to účelu v pro­stře­dí EPLAN Data Por­tal za­ve­de­ny před­pla­ce­né kre­di­ty, které může uži­va­tel po­u­žít pro každý svůj po­ža­da­vek na vy­tvo­ře­ní po­třeb­ných dat k za­ří­ze­ní. Tým EPLAN ná­sled­ně během ně­ko­li­ka dní vy­tvo­ří po­ža­do­va­ná data za­ří­ze­ní, která jsou v sou­la­du s po­ža­dav­ky EPLAN Data Stan­dard.

Tato nová služ­ba po­sky­tu­je fir­mám vý­znam­nou úspo­ru v rámci je­jich in­že­nýr­ské práce. Nová funk­ce Data Por­tal Request Pro­cess po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ma­xi­mál­ní pod­po­ru při vy­tvá­ře­ní ma­xi­mál­ně kom­plet­ních di­gi­tál­ních dat za­ří­ze­ní. Tímto způ­so­bem jim EPLAN po­má­há, aby se mohli sou­stře­dit na sku­teč­ně hod­not­né pl­ně­ní in­že­nýr­ských úkolů.

Integrovaný standard NFPA

Spo­leč­nos­ti, které se za­bý­va­jí vý­ro­bou a na­vr­ho­vá­ním stro­jů a stroj­ních za­ří­ze­ní, se často po­tý­ka­jí s ná­roč­ným úko­lem při­pra­vit do­ku­men­ta­ci v sou­la­du s nor­ma­mi plat­ný­mi pro jed­not­li­vé země. Země, jako Čín­ská li­do­vá re­pub­li­ka nebo Spo­je­né státy ame­ric­ké, mají své vlast­ní stan­dar­dy – v USA jsou to např. stan­dar­dy NFPA, které jsou nyní nově sou­čás­tí EPLAN Data Por­tal. V por­tá­lu je navíc in­te­gro­va­ný filtr, který umožňuje vy­hle­dá­vá­ní dat za­ří­ze­ní podle to­ho­to stan­dar­du, což umožňuje snaz­ší spo­lu­prá­ci.

ABB a Siemens – nové funkce pro výběr zařízení na portálu

Za­čle­ně­ní no­vých funk­cí pro výběr za­ří­ze­ní je pro uži­va­te­le por­tá­lu další vý­ho­dou. ABB e-Con­fi­gu­re – ne­dáv­no byl do por­tá­lu in­te­gro­ván glo­bál­ní kon­fi­gu­rá­tor, který pod­po­ru­je výběr jis­ti­čů pro ochra­nu mo­to­rů, jis­ti­cích relé a vý­ko­no­vých spí­na­čů. A nově je sou­čás­tí por­tá­lu také Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­duct Fin­der, po­mo­cí něhož mohou kon­struk­té­ři najít data např. pro kom­pakt­ní spouš­tě­če Si­rius, relé pře­tí­že­ní a mo­ni­to­ro­va­cí relé, abychom jme­no­va­li ale­spoň ně­ko­lik za­ří­ze­ní.


EPLAN ABB e-Configure-2222

Rozšířený EPLAN Data Standard

Více než 500 tisíc sou­bo­rů dat za­ří­ze­ní v EPLAN Data Por­tal již splňuje kri­té­ria vy­so­ké kva­li­ty EPLAN Data Stan­dard. EPLAN chce v zájmu svých zá­kaz­ní­ků tento sou­bor dále roz­ši­řo­vat. Prv­ním kro­kem je de­fi­no­vá­ní dal­ších sku­pin pro­duk­tů, včet­ně ob­las­ti fluid­ních tech­no­lo­gií, kde již budou in­te­gro­vá­ny i sku­pi­ny vý­rob­ků, které dříve ne­by­ly k dis­po­zi­ci. Festo, jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších do­da­va­te­lů v od­vět­ví pne­u­ma­tic­kých sys­té­mů, již na­hrá­lo čtvr­ti­nu svých téměř 50 000 za­ří­ze­ní do por­tá­lu v kva­li­tě EPLAN Data Stan­dard. Pro uži­va­te­le to zna­me­ná, že mají k dis­po­zi­ci uce­le­ná data, která mohou být po­u­ži­ta a dále obo­ha­co­vá­na v celém in­že­nýr­ském pro­ce­su.


Mohlo by vás zajímat: