Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vylepšená platforma HP Jet Fusion 5200 na RAPID+TCT

Pátek, 10 Červen 2022 19:42

Tags: Aditivní výroba | HP Inc | HP Jet Fusion 5200 | RAPID+TCT

HP Jet Fusion 5200-2-2223Spo­leč­nost HP Inc na ve­letr­hu RAPID+TCT, nej­vět­ší se­ve­ro­a­me­ric­ké akci za­mě­ře­né na adi­tiv­ní vý­ro­bu, před­sta­vi­la spo­leč­ně se svými part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky ino­va­tiv­ní apli­ka­ce a vý­rob­ní díly pro au­to­mo­bi­lo­vý a spo­třeb­ní prů­my­sl, zdra­vot­nic­tví, well­ness či prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. Spo­leč­nost HP se i na­dá­le za­mě­řu­je na ino­va­ce, in­ves­ti­ce a další roz­ši­řo­vá­ní svých ře­še­ní, pro­to­že zá­kaz­ní­ci se chys­ta­jí k pře­cho­du na ma­so­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu dílů.

Firmy všech ve­li­kos­tí pů­so­bí­cí ve všech od­vět­vích mění svůj pří­stup k na­vr­ho­vá­ní, zpra­co­vá­ní a hro­mad­né vý­ro­bě zboží – na prv­ním místě při­tom zů­stá­vá vždy per­so­na­li­za­ce a udr­ži­tel­nost. Aby bylo možné za­vést ma­so­vou vý­ro­bu a rych­le a efek­tiv­ně do­dá­vat na trh per­so­na­li­zo­va­né vý­rob­ky, musí si být spo­leč­nos­ti jisté, že ře­še­ní po­sta­ve­ná na tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by do­ká­žou uspo­ko­jit po­ptáv­ku. HP Inc je od­hod­lá­na ino­vo­vat a zdo­ko­na­lo­vat plat­for­my HP Metal Jet a Multi Jet Fusi­on, aby pod­po­ři­la vý­rob­ní part­ne­ry i zá­kaz­ní­ky při po­sou­vá­ní hra­nic adi­tiv­ní vý­ro­by.

HP Jet Fusion 5200-1-2223

Rych­lý ná­stup hro­mad­né vý­ro­by

HP in­ves­tu­je do roz­vo­je svých tech­no­lo­gic­kých plat­fo­rem, do ře­še­ní za­mě­ře­ných na pra­cov­ní po­stu­py a au­to­ma­ti­za­ci, slu­žeb a part­ner­ství v rámci sítě DMN (Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork), aby tím urych­li­la ná­stup adi­tiv­ní vý­ro­by v ma­so­vém mě­řít­ku. Nej­no­vě­ji se k této síti jako cer­ti­fi­ko­va­ný part­ner pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu při­po­ji­ly Sculp­téo, před­ní po­sky­to­va­tel slu­žeb v ob­las­ti 3D tisku, a BASF. Síť za­hr­nu­je part­ne­ry z ob­las­ti vý­ro­by a rov­něž od­bor­ní­ky na tech­no­lo­gii Multi Jet Fusi­on, kteří po­sky­tu­jí kva­li­fi­ko­va­né vý­rob­ní služ­by.

Nové ino­va­ce plat­for­my a pro­fe­si­o­nál­ní služ­by

Aby spo­leč­nost HP umož­ni­la zá­kaz­ní­kům růst a za­vá­dět ma­so­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu, na­bí­zí na své plat­for­mě řadu no­vých vy­lep­še­ní a ře­še­ní a roz­ši­řu­je své pro­fe­si­o­nál­ní služ­by:

Nové tis­ko­vé mož­nos­ti za­ří­ze­ní HP Jet Fusi­on 5200 – zá­kaz­ní­ci po celém světě, vy­u­ží­va­jí­cí 3D tis­ko­vé ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5200, mají nyní pří­stup k roz­ší­ře­ným mož­nos­tem, za­ru­ču­jí­cím vy­ni­ka­jí­cí re­pro­du­ko­va­tel­nost, spo­leh­li­vost a kva­li­tu dílů. Pod­ni­ky se za­mě­řu­jí na adi­tiv­ní vý­ro­bu pro účely sé­ri­o­vé pro­duk­ce a per­so­na­li­za­ce v ma­so­vém mě­řít­ku a plat­for­ma HP Jet Fusi­on 5200 jim umožňuje dělat obojí, pře­de­vším zá­slu­hou im­po­zant­ní rych­los­ti, níz­kých ná­kla­dů a no­vých funk­cí, jež za­jiš­ťu­jí lepší ří­ze­ní jed­not­li­vých úloh a tis­ká­ren.
Po­kro­či­lá ře­še­ní a pro­fe­si­o­nál­ní služ­by včet­ně no­vých slu­žeb xR­Ser­vi­ces – zá­kaz­ní­kům, kteří chtě­jí bu­do­vat ka­pa­ci­ty v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by a roz­ví­jet své pod­ni­ká­ní, na­bí­zí spo­leč­nost HP hard­wa­ro­vá ře­še­ní, jako je např. HP Au­to­ma­tic Un­pac­king Stati­on, a sadu pro­fe­si­o­nál­ních slu­žeb včet­ně no­vých xR­Ser­vi­ces.

V loňském roce před­sta­vi­la spo­leč­nost HP služ­by xR­Ser­vi­ces zá­kaz­ní­kům v seg­men­tu prů­mys­lo­vé­ho tisku a nyní je na­bí­zí i svým zá­kaz­ní­kům v ob­las­ti 3D tisku – po­sky­tu­je jim 24­ho­di­no­vý pří­stup k tech­nic­ké pod­po­ře či k vir­tu­ál­ní­mu ob­sa­hu. xR­Ser­vi­ces, které vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Micro­soft Ho­lo­lens 2, po­sky­tu­jí sys­tém pod­ma­ni­vé hy­perre­ál­né vir­tu­ál­ní pří­tom­nos­ti ve smí­še­né re­a­li­tě, který najde vy­u­ži­tí při ško­le­ních, opra­vách, od­st­raňování pro­blé­mů a op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů. Po na­sa­ze­ní ná­h­lav­ní soupra­vy se uži­va­te­lé mohou během ně­ko­li­ka sekund spo­jit s tech­ni­ky HP a díky tomu zažít fy­zic­kou pří­tom­nost po­sky­to­va­te­le vzdá­le­né pod­po­ry, který jim může po­ra­dit s ja­kým­ko­li pro­blé­mem v kte­ré­ko­li fázi tis­ko­vé pro­duk­ce. Pokud zá­kaz­ní­ci kromě toho po­tře­bu­jí něco oka­mži­tě řešit, mohou to efek­tiv­ně udě­lat sami díky ne­u­stá­le ak­ti­vo­va­ným bo­do­vým po­stu­pům, které jsou vir­tu­ál­ně zob­ra­ze­ny přes tis­kár­ny, a umožňují jim tedy jed­nat sa­mo­stat­ně.

Vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů i na­dá­le v čele ino­vač­ní­ho úsilí

V cen­t­ru po­zor­nos­ti au­to­mo­bi­lek stojí De­t­ro­it, hlav­ní město svě­to­vé­ho au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, které na poli vy­u­ži­tí výhod 3D tisku po­kro­či­lo zatím nej­dá­le. Spo­leč­nost HP spo­lu­pra­cu­je s de­sít­ka­mi vý­rob­ců au­to­mo­bi­lů, do­da­va­te­lů a vý­rob­ních part­ne­rů po celém světě na ná­vr­hu a vý­vo­ji udr­ži­tel­ných dílů – od pro­to­ty­pů až po sé­ri­o­vě vy­rá­bě­né sou­čás­ti.

Ge­ne­ral Mo­tors

Spo­leč­nost vy­ro­bi­la po­mo­cí tech­no­lo­gie Multi Jet Fusi­on řadu fi­nál­ních dílů, včet­ně ne­dáv­né­ho po­u­ži­tí ino­va­tiv­ní­ho pří­stu­pu k vy­tvo­ře­ní těs­ně­ní zad­ní­ho spo­i­le­ru. Díky spo­lu­prá­ci se spo­leč­nost­mi HP a GKN Fo­re­cast 3D se spo­leč­nos­ti GM po­da­ři­lo zkrá­tit dobu su­še­ní, a tím urych­lit har­mo­no­gram vý­ro­by pl­no­hod­not­ných vozů SUV, a během pěti týdnů úspěš­ně vy­ro­bit a po­vr­cho­vě upra­vit po­ža­do­va­ných 60 000 dílů pro při­bliž­ně 30 000 vozů.

Stellan­tis

Během první spo­lu­prá­ce svého druhu se spo­leč­nos­ti Stellan­tis, HP, Mäder a ERPRO po­ku­si­ly vy­u­žít tech­no­lo­gii 3D tisku k za­ve­de­ní ino­va­cí do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu. Díky to­mu­to úsilí se spo­leč­nos­ti Peugeot po­da­ři­lo od zá­kla­du změ­nit vý­ro­bu au­to­pří­slu­šen­ství, jako jsou sto­ján­ky a dr­žá­ky na slu­neč­ní brýle, ná­po­je, te­le­fo­ny či karty.

Ore­gon­ská stát­ní uni­ver­zi­ta (OSU)

Tým Glo­bal For­mu­la Ra­cing při Ore­gon­ské stát­ní uni­ver­zi­tě, který staví vy­so­ce vý­kon­né zá­vod­ní vozy, po­u­žil tech­no­lo­gii HP Multi Jet Fusi­on k vý­ro­bě chla­di­cí­ho pláš­tě pro své mo­to­ry. OSU také vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii HP Metal Jet k rych­lej­ší­mu a agil­něj­ší­mu vý­vo­ji pro­duk­tů, což v ob­las­ti au­to­mo­bi­lo­vých zá­vo­dů před­sta­vu­je velmi vý­znam­ný fak­tor.

Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: