Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představil Simcenter 3D 2206

Úterý, 28 Červen 2022 09:28

Tags: CAE | Novinky | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | Verze 2026

Simcenter-3D 2022 1-2226Sim­cen­ter 3D rych­le roste a nová verze není vý­jim­kou, pro­to­že ak­tu­a­li­za­ce na­příč ob­chod­ní­mi li­ni­e­mi umožňují uži­va­te­lům vi­zu­a­li­zo­vat vý­sled­ky snad­ně­ji a lépe než kdy­ko­li před­tím. Vy­lep­še­ní v této verzi po­má­ha­jí roz­ví­jet ino­va­ce v in­že­nýr­ství a zá­ro­veň se na­dá­le za­mě­řo­vat na čtyři klí­čo­vé pi­lí­ře – mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tos­ti, jít rych­le­ji, pro­zkou­má­vat mož­nos­tizů­stat in­te­gro­va­ní.

Vět­ši­na in­že­ný­rů vnímá tra­dič­ní pro­ces si­mu­la­ce jako pří­liš po­ma­lý. Sim­cen­ter 3D od­st­raňuje úzké hrdlo si­mu­la­ce pro­střed­nic­tvím efek­tiv­něj­ších si­mu­lač­ních pro­ce­sů. Vy­lep­še­ní v této verzi, která si mů­že­te pře­číst na blogu v člán­ku What’s New in Sim­cen­ter 3D 2206, po­má­ha­jí zrych­lit mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ci a mož­nost vě­no­vat více času in­že­nýr­ství.


Mohlo by vás zajímat: