Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra

Úterý, 09 Srpen 2022 13:57

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | Covestro | Divize materiálů | Stratasys

Covestro Jigs and fixtures stage-2232Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ak­reč­ní. Bude za­hr­no­vat za­ří­ze­ní a ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je, glo­bál­ní vý­vo­jo­vé a pro­dej­ní týmy v Ev­ro­pě, USA a Číně, port­fo­lio při­bliž­ně 60 ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a roz­sáh­lé port­fo­lio du­šev­ní­ho vlast­nic­tví za­hr­nu­jí­cí stov­ky pa­ten­tů a při­hlá­še­ných pa­ten­tů.

Kupní cena činí při­bliž­ně 43 mi­li­o­nů eur plus další zá­so­by, sní­že­ná o ně­kte­ré zá­vaz­ky. Kromě toho exis­tu­je po­ten­ci­ál­ní zisk ve výši až 37 mi­li­o­nů eur, který je pod­mí­něn do­sa­že­ním růz­ných vý­kon­nost­ních uka­za­te­lů.

  • Akvi­zi­ce umož­ní spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys na­bí­zet zá­kaz­ní­kům kom­plex­něj­ší ře­še­ní a urych­lit vývoj ma­te­ri­á­lů nové ge­ne­ra­ce pro vý­ro­bu s part­ne­ry.
  • Stra­ta­sys roz­ší­ří svou di­fe­ren­co­va­nou na­bíd­ku ma­te­ri­á­lů v ob­las­ti ste­re­o­li­to­gra­fie, DLP a práš­ko­vých ma­te­ri­á­lů, pod­po­ře­nou ši­ro­kým port­fo­li­em du­šev­ní­ho vlast­nic­tví.

Co­vestro je klí­čo­vou sou­čás­tí eko­sys­té­mu ma­te­ri­á­lů tře­tích stran spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys a akvi­zi­ce bude pří­no­sem pro zá­kaz­ní­ky vy­u­ží­va­jí­cí více plat­fo­rem 3D tisku od Stra­ta­sy­su, včet­ně tis­ká­ren Ori­gin P3, ste­re­o­li­to­gra­fie Neo a H350. Stra­ta­sys je již dis­tri­bu­to­rem prys­ky­řic Somos spo­leč­nos­ti Co­vestro a jsou již k dis­po­zi­ci pro 3D tis­kár­ny Neo a Ori­gin One.

Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude do­kon­če­na v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2023 a že trans­ak­ce pod­lé­há schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a spl­ně­ní dal­ších ob­vyk­lých pod­mí­nek. Vět­ši­na za­měst­nan­ců na­bý­va­né­ho sub­jek­tu bude na­dá­le síd­lit v ni­zo­zem­ském Ge­le­e­nu a v El­gi­nu ve státě Il­li­no­is.


Mohlo by vás zajímat: