Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací

Pátek, 26 Srpen 2022 16:17

Tags: Akcelerátory | AMD | AMD Instinct | ANSYS | Ansys Mechanical | FEA | Simulace

amd-instinct-mi200-for-amd-2234Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší gra­fic­ké pro­ce­so­ry pro da­to­vá cen­t­ra od AMD. Ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct jsou na­vr­že­ny tak, aby po­sky­to­va­ly vý­ji­meč­ný výkon pro da­to­vá cen­t­ra a su­per­po­čí­ta­če a po­má­ha­ly řešit nej­slo­ži­těj­ší pro­blémy světa.

Pro pod­po­ru ak­ce­le­rá­to­rů AMD In­stinct vy­vi­nul Ansys kód APDL v sys­té­mu Ansys Me­cha­ni­cal, který se pro­po­ju­je s knihov­na­mi AMD ROCm v sys­té­mu Linux, což pod­po­ru­je výkon a šká­lo­vá­ní na ak­ce­le­rá­to­rech AMD.

Vý­sled­kem nej­no­věj­ší spo­lu­prá­ce spo­leč­nos­tí AnsysAMD je ře­še­ní, které podle testů spo­leč­nos­ti Ansys vý­raz­ně urych­lu­je si­mu­la­ci roz­sáh­lých kon­struk­cí me­cha­nic­kých mo­de­lů – u apli­ka­cí Ansys Me­cha­ni­cal vy­u­ží­va­jí­cích řídký přímý řešič je to tři­krát až šest­krát rych­le­ji. Při­dá­ní pod­po­ry ak­ce­le­rá­to­rů AMD In­stinct do sys­té­mu Ansys Me­cha­ni­cal po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům větší fle­xi­bi­li­tu při vý­bě­ru vy­so­ce vý­kon­né­ho vý­po­čet­ní­ho (HPC) hard­wa­ru.


Mohlo by vás zajímat: