Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oznámení minidokumentárních filmů Bentley

Pondělí, 12 Září 2022 23:03

Tags: BBC | Bentley Systems | Be­ne­ath the Sur­fa­ce | Dokumentární filmy | Voda

Aguas e Energia do Porto-2237Bent­ley Sys­tems chce oce­nit dva ze svých uži­va­te­lů, kteří pre­zen­tu­jí své di­gi­tál­ní po­kro­ky v do­ku­men­tár­ních mi­ni­fil­mech, jež byly uve­de­ny 8. září on-line a na Svě­to­vém kon­gre­su o vodě Me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce pro vodu v Ko­da­ni ve dnech 11. – 15. září. Tuto novou sérii videí s ná­zvem Be­ne­ath the Sur­fa­ce (Pod po­vr­chem) pro­du­ku­je spo­leč­nost BBC Sto­ry­works Com­mer­cial Pro­ducti­ons.

Zkou­má nej­pal­či­věj­ší pro­blémy dneš­ní doby v ob­las­ti vody a zá­ro­veň před­sta­vu­je klí­čo­vé ino­va­ce a ře­še­ní, která se v tomto od­vět­ví ob­je­vu­jí, a ne­u­vě­ři­tel­né ino­va­ce, které se za­vá­dě­jí po celém světě s cílem za­cho­vat tento vzác­ný zdroj pro bu­douc­nost. Se­ri­ál za­hr­nu­je in­spi­ra­ci pří­ro­dou a tech­no­lo­gi­e­mi, které nám po­má­ha­jí udr­žet ko­mu­ni­ty v chodu a vy­tvá­řet pro vodu lepší bu­douc­nost.

Dva mi­ni­do­ku­men­tár­ní filmy vy­tvo­ře­né pro spo­leč­nost Bent­ley uka­zu­jí, jak di­gi­tál­ní po­krok pod­po­ru­je in­že­nýr­ství a pro­voz, aby za­jis­til do­dáv­ky vody pro je­jich ko­mu­ni­ty.

  • Águas e Ener­gia do Porto – První film před­sta­vu­je Águas e Ener­gia do Porto v por­tu­gal­ském Portu, městě utvá­řeném vodou. Oby­va­te­lé Porta se spo­lé­ha­jí na spo­leč­nost, která pilně pra­cu­je na do­dáv­kách bez­peč­ných a spo­leh­li­vých vo­do­hos­po­dář­ských slu­žeb. Díky ti­sí­cům sen­zo­rů na­in­sta­lo­va­ných podél vod­ních toků po celém městě jsou data při­vá­dě­na do plat­for­my di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, která slou­ží k ana­lý­ze a op­ti­mál­ní­mu roz­ho­do­vá­ní. Po jejím na­sa­ze­ní se počet pře­ru­še­ní vo­do­vod­ních slu­žeb ve městě sní­žil o 42 %. Toto číslo před­sta­vu­je vy­ni­ka­jí­cích 100 % v ne­u­stá­lém zlep­šo­vá­ní od doby, kdy Porto po­pr­vé za­ved­lo di­gi­tál­ní dvoj­če o pouhé dva roky dříve. Video po­drob­ně po­pi­su­je, jak se jim to po­da­ři­lo.

Aguas e Energia do Porto-2237
Águas e Ener­gia do Porto vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Open­Flows spo­leč­nos­ti Bent­ley, která po­má­há sní­žit počet pře­ru­še­ní slu­žeb o 42 %.

  • Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville (CAJ) – Druhý film před­sta­vu­je spo­leč­nost Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville (CAJ) v bra­zil­ském městě Jo­in­ville, které se po­tý­ká se sezónním su­chem, ale v po­sled­ních le­tech za­ží­vá jedno z nej­hor­ších such za po­sled­ních 30 let. Sucho a ne­do­sta­tek vody mají ob­rov­ský so­ci­ál­ní dopad na ži­vo­ty lidí. Pří­stup k vodě zna­me­ná pro lidi v ko­mu­ni­tě dů­stoj­nost. Hyd­rau­lic­ký model a di­gi­tál­ní dvoj­če po­má­ha­jí vy­hod­no­tit, jak dobře sys­tém fun­gu­je, a také ově­řit změny, které lze v sys­té­mu pro­vést, aby se zjis­ti­lo, jaká bude re­ak­ce. Vý­sle­dek může být někdy pře­kva­pi­vý. Nejde jen o in­že­nýr­skou práci, ale o dopad, který má, a o sou­vis­los­ti, které da­le­ce pře­sa­hu­jí rámec in­že­nýr­ské práce.

Companhia Aguas de Joinville-2237
Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville vy­pra­co­va­la po­ho­to­vost­ní plán pro pří­pad sucha, uvě­do­mu­jíc si, že pří­stup k vodě zna­me­ná pro lidi v ko­mu­ni­tě dů­stoj­nost.

Série zdů­razňuje, že i v ne­jis­tém kli­ma­tu a s no­vý­mi po­ža­dav­ky mů­že­me do bu­douc­na dou­fat, že naše vodní sys­témy budou i na­dá­le po­sky­to­vat služ­by díky novým způ­sobům myš­le­ní, ne­u­vě­ři­tel­ným ino­va­cím a od­da­nos­ti udr­že­ní ži­vo­ta ko­mu­nit.

Dokumentární minifilmy najdete na www.bbc.com/storyworks/specials/beneath-the-surface.

 


Mohlo by vás zajímat: